(Z.Bev.), dat in de zomer van 1995 door AWNIeden tijdens een veldwerk- week werd blootgelegd, opgemeten en getekend. Deze ontdekking werd in diverse landelijke dagbladen ver meld! Het onderzoek op Valkenisse is nog lang niet afgerond. Een van onze leden houdt zich bezig met ar chiefonderzoek en dit heeft al enkele aardige 'vondsten' opgeleverd, waar over u t.z.t. zeker wat zult kunnen lezen In maart of april houden wij onze jaarvergadering (de datum is op dit moment nog niet vastgesteld) en zul len wij voor leden en belangstellenden dia's en een tweetal videofilms laten zien over Valkenisse. De lezers van Nehalennia zijn van harte welkom op deze avond die gehouden zal worden in de Zeeuwse Bibliotheek. Tevens zijn er plannen voor een reünie van de deelnemers aan de veldwerkweek van afgelopen zomer. Ook hiervan is de datum nog niet bekend. Naar het zich laat aanzien gaat het veldonderzoek op Valkenisse dit jaar door. In het najaar bleek dat door de erosie tientallen 'nieuwe' begra vingen aan het licht kwamen die nog ingemeten en getekend moeten worden. Tevens bestaan er plannen een aantal boringen te verrichten om een goed inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem. Wij houden u in het vervolg op de hoogte van nieuws en wetenswaardig heden over onze afdeling. Leida Goldschmitz secr. AWN-afd. Zeeland Foto's Ovezande in aflevering 105 De foto's bij de Kerstbijdrage 'De pastoor en de organist' van Lou Vleu gelhof in afl. 105 (pp. 7 en 9) wer den gemaakt door Nehalennia-redac- teur Bas Oele. Ze werden op initia tief van de redactie ter illustratie geplaatst bij dit verhaal over een niet bij name genoemd dorpje in de Zak. Ter voorkoming van mogelijk misver stand stelt de auteur er prijs op nog eens mee te delen, dat zijn grotendeels fictionele tekst geen episode uit de geschiedenis van een bepaald dorp weergeeft, zoals ook vermeld werd boven de tekst zelf. Redactie Fotowedstrijd 'De Zeeuwse Natuur' In het kader van de tentoonstelling 'Wildlife Photographer of the Year 1995', die t/m 23 februari in het Zeeuws Biologisch Museum was te bezichtigen, organiseert het museum de fotowedstrijd DE ZEEUWSE NATUUR. Zowel volwassenen als kinderen kun nen aan de wedstrijd deelnemen. De deelnemers krijgen de gelegenheid om t/m half september 1996 foto's in te leveren van de Zeeuwse natuur. Alleen kleurenfoto's (glanzend) van het formaat 30 x 15 cm kunnen wor den ingeleverd. De foto's blijven een half jaar eigendom van het Zeeuws Biologisch Museum en mogen met ver melding van de maker voor publicaties gebruikt worden. Daarna worden de foto's geretourneerd. De sluitings datum is 15 september 1996. Voor de jeugd t/m 15 jaar is het thema Diergedrag, de thema's voor de vol wassenen zijn Diergedrag, Ode aan de planten en Compositie en vorm. Een deskundige jury bepaalt de prijswinnaars. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 p.p. Voor de winnaars worden enkele prijzen beschikbaar gesteld en ver der worden de winnende foto's de gehele maand oktober geëxposeerd in de koffiekamer van het museum. Voor meer informatie kunt u 's maan dags terecht bij Ada Lilipaly, educatief medewerkster (01 18-582620) TENTOONSTELLINGEN Jan Heyse: 'In Schoonheid Verstild' Van zondag 7 april t/m zondag 18 augustus is in het Zeeuws Museum (Middelburg) en het Marie Tak van Poortvlietmuseum (Domburg) de dub beltentoonstelling 'In Schoonheid Verstild, Jan Heyse, 1882-1951' te zien. Het betreft de eerste over zichtstentoonstelling van de Zeeuwse kunstenaar Jan Heyse, wiens stijl wordt omschreven als 'klassiek. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 37