MEDEDELINGEN ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK In memoriam Ed. Borm Net voor de jaarwisseling overleed onze ijverige medewerker, de heer Ed Borm uit Hulst. Bijna tien jaar was hij een vraagbaak voor het Land van Hulst. Met groot enthousiasme en deskundigheid beantwoordde hij onze vragenlijsten, die meestal heel snel en zorgvldig ingevuld bij ons terugkwamen. Ook maakte hij ten be hoeve van het onderzoek geluidsopna mes onder andere bij vissers in Paal en Nieuw-Namen. Toen onze informant voor de stad Hulst te kennen gaf er mee te moeten stoppen, nam de heer Borm bereid willig deze taak op zich. We kennen Eduard het best, als hij met verve vertelde over zijn streek. Dat was bij de opening van een dia lecttentoonstelling in het museum en tijdens een excursie door Hulst, toen onze groep in 1992 in de Reinaardstad bijeen kwam. Het Woordenboek van de Vlaamse Dialek- ten en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek zijn veel dank aan hem verschuldigd. In veel publicaties komen we zijn naam tegen. Ook straks in het Supplement, waarvoor hij hon derden woorden uit zijn geboorte streek aandroeg. Tijdens de uitvaart in de basiliek, waar een kleine zeshonderd mensen hem de laatste eer bewezen, werd de overledene gekenschetst als een ijverige man die beschikbaar was voor zijn gezin, familie en vrienden. Ook zijn grote belangstelling voor de streek, de mensen en de historie kwamen naar voren. Het is vanuit deze grote interesse dat hij zich beijverde het dialect en de levenswijze van zijn streek vast te leggen. Tijdens de afscheidsdienst hoorden we de treffende woorden die op het bidprentje staan: Zoon van het platteland en tevens van de stad, doordrongen van de nostalgie van het verleden; de Willibrord, de réfugiés en het stad huis, het heden waar hij de beste jaren van zijn leven gaf. Zijn liefde voor de natuur, de vogels en de planten, was dicht verstrengeld met het erfgoed der cultuur; zijn soberheid een gave van de geest, zijn allernaasten, de rijkdom van zijn hart. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe voor de komende tijd. Wetenschappelijke Commissie In de afgelopen maanden is er een werkverdeling gemaakt en de Weten schappelijke Commissie zal zich be zighouden met de dagelijkse sturing van het Supplement. Veel, heel veel materiaal is de afgelopen tijd verza meld en ingevoerd in de computer. Vanaf 1 januari 1995 is drs. M. Adler bezig van deze gegevens lemma's (tref woorden) te maken met toevoeging van de vindplaatsen. Dit is een zeer arbeidsintensief werk. De opbouw van het Supplement is bijna gelijk aan dat van het bekende Woordenboek. De omvang niet: we denken toch aan een flink boek. We wensen de heer Adler veel succes met dit karwei. Project Zeeuwsch-Vlaanderen In de afgelopen periode is veel aan dacht besteed aan de verwerking van de antwoorden die in de vorige jaren zijn binnengekomen. Ook resultaten van de gespreksgroepen over planten en vogels worden op dit moment ver werkt. Binnenkort zal een vragenlijst met Nehalennia worden meegezonden die betrekking heeft op vogels. In Limburg en Noord-Brabant zijn deze benamingen al opgevraagd. Als de dialectwoorden voor vogels dan ook in Zeeland zijn verzameld, is een aaneengesloten gebied van Vlaanderen, Zeeland en Limburg/Brabant opge vraagd en is het wachten op de ver werking van de antwoorden. Een mooi voorbeeld van samenwerking op thematisch gebied. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 40