BEANTWOORDING VRAGENLIJST SEPTEMBER 1996 (terugontvangen (slechts!) 62; te laat (juni'95) 2) 1. 'k Bin hlad beschouwd: helemaal verbrand (door de zon). W BgkDob; Kod Ok;Obs;Rtm); Phi/T (Tin: hoed beschouwd) Anders: 'k zin gebakken en qebloakerd in de zon (Cg) bruun as'n beier van 't zunnetje (Kn); heblaekerd (Ks); (h)estoofd (ler;Ks); 'k zitte onder den brand (ook bij uitslag Po) 2. Eêst vanqe, dan knippe: de huid niet verkopen voordat de beer gescho ten is. W (Kod:dêêle) ZB (Hkz); NB (Ks). Anders: qien "mossels" roepen veur dagge on de 'uizen zit (Cg), 't vel nie verkope voe den beer is 'eschote (Bsl); den oest nie verkopen voodat 'n in de schure zit (Ier); êêst vanqe, dan schuwe (Ks); je mot 't êêst in je zak (of viengers) êêr ajje 't uut kan heeve (Svn); ie ei't nog nie in z'n zak, ie reken a vooruut (Svn). 3. Av vesêêr t/affeseer t) 'n bitje/bitsjen schiet een beetje op. ZVW (Bvt; Gde) LvA (Ax;Nz); LvH (Klz: avvezeer wa');ZVO-zd (Cg;Nwn); W (Bgk; Dob: mogelijkKod ;Ok ;Osb; Rtm)ZB BslBzlDw/Ovz Gs HaH kz H rh IerKnKplKtgNss)NB (Col;Kg;Ks); SchD BnsDsrN wkPhi/T (Phi;Ovm Po;Scherp ;Svn ;Tln ook met alleeGOfl (Ntg;Ogp;Sah;Smd)Anders: mik een bitje komaf (Kn); let ae me wapperen (Ier); deur doen (Ovm). Naast de gebiedende wijs ook: dat avveseert/affesêêr nie: dat schiet niet op Kod; Rtm;Wsk)Verder nog: ei-je j'n avveseerschoenen an (Hrh). 4. 't Weer is ontlaetend: gezegd als na vorst de temperatuur boven nul komt. Phi/T (Svn: verwijst naar drs. Buisman, 7 Eeuwen winterweer; Tin: wsch. verouderd); GOfl (Ntg;Ogp). Anders: opdóöie (Dw/Ovz); omhedrooid (Col); 't weer krieq wee 'n omslag (Ks); 't wintert over (Po). 5. Die wil 't vèrreke van achter opvreeten: probeert 't beste deel van de erfenis te bemachtigen. LvA (Ax); W (Bgk;KOd); ZB BslBzlDw/Ovz ;Gs HaHkzHrh/Ovztwijfelt; ler;Kpl;Ktg: ook ruimer: wil van een ander profiterenNss)NB (ColKgKsWsk) Anders: die bedeel z'n eigen (Nz); ie 'ael aoltied de krent'n uut de pap (ler;Kn). Andere bet.: ie dienkt dat 't verreke vanachter opqevreeten 'oord: is achterdochtig (Kod;Osb; Hrh;Kn) 6. 't Is a vêê jaeren vrom: geleden, terug. LvA (Ax) ZB (Bzl;Dw/Ovz: oud; GsHaHrh;Hrh/OvzIerKnKpl)NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns: vromme; Dsr); Phi/T (Phi;Po: van vee j. vrom;Tln: van vader uit Po); GOfl (Ntg;Ogp). Anders: 't lei 'n ende achter ons (Ovm). Verder: vromkomme (Kn;Svn); vrom(me) terug (uit het ziekenhuis) (Sah) om en vromme: retour (Dsr). 7. Pa's 'n qrooten onko: een stuk onbenul, onverstand, sukkel, sufferd. ZB (Ier); SchD (Dsr); Phi/T (Ovm;PO: oud;Svn;Tln: alleen van mannen). Anders: da's nun grüüten mutten (Cg) 'n qróóten onkunde (Hrh/Ovz); onkunde (Kg); 'n gróóte hek (Ks); die is glad gek (Hkz); 'n óariqen (Dw/Ovz); 'n onqesnikkerden (Osb); 'n ruuge tuut (Po); (heeft) glad gin ola (Hrh); glad gin voerige (Hrh); ie ei gin kommoosie (Ovm); da's een kind! (Ok) 'n 'ól 'oat Kn) bemboes Ktg) schoefel Ktg) onstranten boensoenk (Ktg); olleko (Phi). 8. Da bin qemaokte/qemikte/qemaekte mouwen: dat zijn fratsen, krokodillen tranen, dat is aanstellerij. ZB Bzl ;HaHrhKn)NB (Col). Anders: 't bin mè finten (Ha;Phi); fertuten (Ovm); zit mee streken (Cg) da's (mè) qemaekt, ie doe mé hemaekt NssPoSahSvnSmd)hemaekte kost (Po). Andere bet,: dat is duidelijk. (Ged). 9. Proaten over tjoekjes en kalf'aezen: over koetjes en kalfjes. Opmerking Scherp: staat kalf'aezen misschien voor kalfvaezen? LvA (Ax); ZB (Gs: over tjoekjes (en kalfjes); NB (Ks). Anders: in en uut praete 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 51