EEN VIKINGVLOOTSTATION OP BEIDE SCIIELDEOEVERS: EEN ANTWOORD C. van der Graaf Een ideale haven is voor zeevaarders een beschutte inham of kreek, waar hun schepen veilig en toch bij open water kunnen liggen. Zeer gewenst en voor zeerovers zelfs een vereiste is een kampement of militaire versterking in vijandig gebied, waar zij zoet water en levensmiddelen konden vinden of roven. Zo was Den Briel voor de Watergeuzen op de bekende datum een uitkomst. Evenzo moesten de Vikingen in de negende eeuw op hun verre tochten vanuit Denemarken - ze worden daarom behalve Noormannen ook Denen genoemd - op onze kusten een beschutte ligplaats zoeken. De vraag is nu of de Zeeuwse ringwalburgen: Burgh op Schouwen aan de Scelveringhe, Domburg aan de Westhovensekreek. Middelburg aan de Arne. Oost-Souburg aan een kreek destijds doorlopend naar Vlissingen, en Oostburg aan het Zwin. aangelegd zijn door de Vikingen als basis voor verdere plundertochten of juist tegen hen door het centrale of regionale gezag. Deze vraag kan ook gesteld worden bij de vijf ringwalburgen langs de Vlaamse kust: Brokburg, Diksmuide, Gistel, Veurne en St-Winoksbergen: was er een Atlantik Wall tegen de invasie van overzee of hadden de Vikingen ook daar hun steunpunten en bases? En waren zij het die deze gelijkvormige ringwalburgen hebben aangelegd volgens eigen militair patroon? Waren de Deense ringwalburgen Aggersborg, Trelleborg, Fyrkat en Nonnebrakken voorbeeld of imitatie? Deze en andere vragen houden tien auteurs bezig op wier naam het zeer rijke en keurig uitgevoerde boek Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland' staat.' Aan de rijke informatie die een der auteurs. P.A. Henderikx. in een historisch overzicht geeft ontleen ik het volgende. Na de dood van Karei de Grote in 814 kwam zijn zoon Lodewijk de Vrome (in het Frans 'le Débonnaire', de Goedmoedige) aan het bewind. Op het eind van zijn regering maken de Vikingen van zijn goedmoedigheid steeds driester gebruik om aanvallen en strooptochten te ondernemen: vanaf 834 wordt Dorestad bijna jaarlijks geplunderd, Witla aan de Striene grondig verwoest en hoewel Lodewijk in 837 toch kustbewaking instelt, worden de Franken op Walcheren door de invallers verslagen: graaf Eggihard van Walcheren wordt gedood evenals Hemming, een Viking in Frankische dienst, die Christen was geworden. Het belang van de uit de bronnen bekende handelsplaats Walichrum is door deze Vikingaanval aanzienlijk afgenomen, zoals de ruim duizend munten aantonen die op het Domburgse strand in 1866 zijn aangetroffen. Aan de Schouwse kant van de Schelde kan, naar men vermoedt, het overgeleverde Scaltheim hebben gelegen. Van beide plaatsen evenals van Witla is geen spoor over en de handel is gefnuikt. Frankische handelsnederzettingen zijn een buit voor de Vikingen: Antwerpen! Na de dood van de vrome Lodewijk in 840 wordt het rijk van Karei de Grote in drie stukken verdeeld bij het verdrag van Verdun. De Vlaamse kust komt bij West-Francië van Karei de Kale en de Zeeuwse kust bij het Middenrijk van Lotharius. dus in verschillende handen. In 855 komt Zeeland weer bij Oost-Francië, bij een derde deling bij het rijk van Karei de Kale, maar na 880 definitief bij Oost-Francië. Als een speelbal wordt het Zeeuwse gebied heen en weer geworpen: een bewijs van de onderlinge jaloezie, verregaande versnippering en fatale gezagsondermijning waaraan juist dit gebied ten prooi viel precies in de jaren 880-890. waarin de aanleg van de Zeeuwse ringwalburgen wordt verondersteld volgens de dendrochronologische datering van de aangetroffen palen. Deze datering laat geen twijfel toe. maar markeert wel het dieptepunt van het Karolingisch gezag. Kolonisaties De verdediging tegen de Noormannen is in het feodale stelsel in handen gekomen van... Vikingen! Zo beleent Lotharius de Viking Harald met Walcheren (841) en krijgt Rorik na Haralds dood als leenman de defensie in handen. Ook al waren deze Vikingen Christen geworden, zij bleven onbetrouwbaar. Rorik zal nog wel rivaliserende groepen Vikingen uit zijn gebied hebben geweerd, maar hij plundert zelf Dorestad en tracht vergeefs het Deense koningschap te verwerven. Hij sterft in 882 en wordt opgevolgd door Godfried. Ook de Vlamingen worden zwaar 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 10