MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Nieuwsbrief Steunfonds Zeeuwse Musea Begin april bracht de stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea het eerste nummer van haar Nieuws brief uit. Aan donateurs en sponsors was een jaarlijks overzicht van pro jecten en activiteiten toegezegd, evenals een financiële verantwoording. Men kwam echter tot de conclusie dat er meer viel mee te delen; vandaar de nieuwsbrief. Het Steunfonds werd opgericht in het voorjaar van 1991. Doelstelling: het verstrekken van aan vullende financiële middelen aan de Zeeuwse musea uit een te vormen en in stand te houden fonds. Tot heden zijn bijzondere projecten in vijf ge meenten ondersteund. Vooral het educatieve samenwerkings project 'Cultuurbehoud en de Zeeuwse musea: de Opvreter' verdient nu de aandacht. Meer dan 100 basisscholen in heel Zeeland hebben zich voor deel name aan dit project opgegeven. De bedoeling ervan is om kinderen van tien tot twaalf jaar nieuwsgierig te maken naar museum en museumwerk in Zeeland. Bij het laatste ligt het accent op beheer en behoud van de museumvoorwerpenNieuwe donateurs en Sponsors van het Steunfonds zijn uiteraard van harte welkom. InIPostbus 378, 9330 AJ Middelburg, tel. 01 18-639955, fax 01 18-638998. Rabobanknummer 3350.60.005, postrek. 5527915. Mededelingen AWN-afd. Zeeland Het aantal deelnemers aan de cursus Steentijd in maart, gegeven door ons bestuurslid drs. Hans Jongepier, was zo verheugend groot dat we enige moeite hadden iedereen een plaatsje te geven in de beperkte ruimte van het Provinciaal Depot voor Bodemvond sten in Middelburg. Tijdens vijf achtereenvolgende avon den werden de deelnemers ingewijd in de geologie van Zeeland, de diver se fasen van de steentijd, het ont staan van vuursteen, de eigenschap pen ervan, handel en vuursteenmijn- bouw, de diverse, werktuigen en hun gebruik, bewerkingstechnieken en het verschil tussen natuurlijk gevorm de en door de mens gemaakte stukken. Vervolgens konden we de pas opgedane kennis toetsen aan vuurstenen arte facten uit de omgeving van St. Kruis, Axel en Nieuw-Namen. Omdat vanwege het grote aantal deel nemers het praktisch onmogelijk was de voorwerpen te tekenen werd beslo ten een extra avond in te lassen voor diegenen die zich wilden bekwamen in het tekenen van vuursteen. Zes leden namen hieraan deel. Op 30 en 31 maart werd door de Lan delijke Werkgroep Archeologie Onder Water van de AWN een oefenweekend gehouden bij Kats, waarbij de deel nemers kennis maakten met de methoden om scheepswrakken in kaart te brengen en de gegevens in de computer in te voeren. Zij werden hierin begeleid door ervaren onderwaterarcheologen van de ROB. 's Zondags leidde drs. E. Vreenegoor de deelnemers rond in het Provinciaal Depot voor Bodem vondsten en gaf Leida Goldschmitz een uiteenzetting over het tekenen van aardewerk. Op 6 april was voor de deelnemers aan het veldwerkkamp 1995 in Valke- nisse een reünie georganiseerd. Na tuurlijk wilde ieder nog eens de plaats zien waar toen zo hard was gewerkt. De winterstormen bleken de vindplaats weer een geheel ander aanzien te hebben gegeven, 's Mid dags werden in het museum in Goes dia's vertoond over het verdronken land en werd een video-opname van de blootlegging van het kasteel be keken. Vervolgens togen de deelnemers naar Bergen op Zoom voor de maaltijd. Een geslaagde dag! Komende activiteiten: 20 september: Lezing drs. J. Gawronsky IPP-Amsterdam) Het VOC- schip de 'Amsterdam'. 1 november: Lezing dhr. B. Schaap: Prehistorisch grotonderzoek Alle lezingen worden gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 30