VLISSINGEN, Reptielenzoo Iguana Bellamypark 35 (Oil8-41 7219) Permanente tentoonstelling van ho- derden levende amfibieën, reptielen en geleedpotiqen VLISSINGEN, Stedelijk Museum Bellamypark 19-21 (0118-412498) Michiel Adriaanszoon de Ruyter VOC (t/m 29 September) ZIERIKZEE, Maritiem Museum Zierikzee Mol 25 (01 1 1-454454) Bot Gevangen (t/m 31 oktober) ZIERIKZEE, Stadhuismuseum Meelstraat 8 (01 1 1-454454) Collectie Waterschap Schouwen- Duiveland (t/m 31 oktober) MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Mededelingen van het bestuur Afscheid van Mw E.J. van den Broecke-de Man als secretaresse van het onderzoeks-secretariaat. In gezamenlijk overleg met het be stuur heeft mw. Van den Broecke- de Man besloten afscheid te nemen als secretaresse van het onderzoeks- secretariaat. Met ingang van dit voorjaar heeft mevr. Van den Broecke-de Man haar functie als secretaresse neergelegd en is gestopt met het opstellen, uit geven en becommentariëren van de vragenlijsten van het onderzoeksse - cretariaat, daarom zullen we vanaf dit nummer van Nehalennia haar bekende rubriek en vragenlijst moeten missen. Het bestuur heeft afgelopen mei tij dens een speciale bijeenkomst mevr. Van den Broecke-de Man bedankt voor de uitzonderlijke diensten die zij onze Vereeniging bewezen heeft ge durende de afgelopen 20 jaar; eerst als secretaresse en later als secre taresse van het onderzoekssecretari- aat, en haar als blijk van dank be noemd tot erelid van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Als we terugkijken in de tijd zien we dat na het verschijnen van het WZD in 1 964 het dialectonderzoek niet is stopgezet, maar dat de vereniging onverdroten is voortgegaan met dit onderzoek. Echter na het overlijden van mevr. dr. Ha.C.M. Ghijsen op 25 maart 1976 dreigde het onderzoek in het slop te geraken bij gebrek aan een goede kandidaat voor het secre tariaat. Gelukkig heeft het toenmalig bestuur van de vereniging mevr. Van den Broecke-de Man verzocht om het werk van dr. Ghijsen voort te zetten. Dit verzoek heeft zij niet naast zich neer gelegd, maar spontaan haar krachten aan de vereniging aangeboden, waar na haar aanstelling als secretaresse bekrachtigd werd in de bestuursverga dering van 29 januari 1977. Dankzij haar grote inzet, bereidwil ligheid, werklust en voortvarendheid, is de vereniging in staat geweest om voor elke regio een 'Regioboek' te publiceren onder haar supervisie en redactie. Zonder haar vasthoudenheid en kennis van zaken zou de vereniging niet in staat geweest zijn om een zo groot en langdurig project tot een goed einde te brengen. Vorig jaar oktober is tijdens de Alge mene ledenvergadering op de Zeeuwse Dialectdag het laatste Regioboek, zij het in beperkte oplage, uitgegeven. Hier kan men rustig stellen dat naast het uitgeven van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten in 1964 er weer een historische mijlpaal voor de ver eniging bereikt werd, die een periode van circa 30 jaar, vanaf 1 964 tot 1995, afsluit, waarin dankzij de grote inzet van mevr. Van den Broecke-de Man in totaal 8 regioboeken door de vereni ging uitgegeven werden. Elders in deze aflevering van Nehalennia treft u een meer uitgebreid artikel aan over het werk van mevr. Van den Broecke- de Man voor de Vereeniging, geschre ven door dhr. M.P. de Bruin, oud voorzitter. Mede namens alle leden van de Vereeniging wil het bestuur 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 32