Robbert Jan Swiers, Jan J.B. Kuipers, mooi Walcheren. (Goes: De Koperen Tuin 1996). I.S.B.N. 90.72138.51 .1 (ing.) en 9072138.52x (geb.). Prijs resp. 29,90 en 39,90. De tuin van Zeeland werd Walcheren voor de Tweede Wereldoorlog genoemd, en wie, als schrijver dezes zich Wal cheren van voor de oorlog herinnert zal dit volmondig beamen. Als ik aan het Walcheren van voor de verwoesten de bombardementen en de inundatie denk zie ik bloeiende meidoorns en vlierbossen. Weilanden en kleine weg getjes werden omzoomd met bomen en struiken. Maar ook herinner ik me het beeld van Walcheren in het voorjaar van 1916. Hoe totaal ontred derd het eiland er toen bijlag. Met grote vaart is echter de weder opbouw en de herinrichting aangepakt en al is het niet meer het Walcheren van vroeger, de bekwame landschaps architect Broerse is erin geslaagd Walcheren voor een groot deel de intimi teit en de schoonheid van toen terug te geven. Natuurlijk het is anders, het platte land is herverkaveld tot grotere een heden, de meidoornheggen langs de weilanden zijn verdwenen, maar het thans verschenen boek mooi Walcheren draagt terecht deze titel. Het boek schetst een beeld van het huidige landschap, de natuur en de eilandbewoners zoals die zich in vele eeuwen hebben ontwikkeld. Vele foto's die getuigen van hoe het vroeger was worden afgewisseld met recente opna men. De combinatie van beide geeft een beeld van heden en verleden van een schitterend eiland. Een boek om vooral te bezitten of cadeau te doen aan hen die Walcheren oprecht bemin nen. Jan Bruijns, Jan J.B. Kuipers en Jan de Ruiter, Dorpen in de zak, Borsele: land van dijken en welen. (Goes: De Koperen Tuin 1996). I.S.B.N. 90.72138.58.9. Prijs J 59,90. Als vervolg op het al eerder uitgege ven boek De zak in vogelvlucht, waarin aan de orde kwamen de be dijkingsgeschiedenis, het landschap, de ambachtsheren, de kastelen en buitenplaatsen en de kerken (zie Neh. 106) is thans het tweede deel van het tweeluik verschenen. In dit deel wordt aandacht geschonken aan de landbouw met de boerderijen, de dor pen met hun ambachtelijke bedrijvig heid, het verkeer en vervoer, de folklore, de Tweede Wereldoorlog en de ramp van 1953. Verder is er aan dacht voor het bestuurlijk verleden en de herindeling. Het boek wordt besloten met een hoofdstuk over een kwart eeuw nieuwe gemeente Borsele. Bij de beschrijving van het in het gebied voorkomend boerderijtype wreekt zich het feit dat de betref fende auteur geen enkele bouwkun dige achtergrond heeft. De in dit hoofdstuk geproduceerde bouwbeschrij- ving is dermate verwarrend en onvol ledig dat ze beter achterwege had kunnen blijven. Overigens geeft het hoofdstuk over de landbouw een goed inzicht in de ontwikkeling van deze bedrijfstak in de afgelopen 100 jaar. Door de dorpsgewijze beschrijving van de bedrijvigheid is het voorkomen van soms woordelijke doublures haast onvermijdelijk. Toch zijn het juist deze hoofdstukken die door hun statistische gegevens het boek een blijvende waarde geven. De vele oude foto's maken het ook tot een aantrekkelijk kijkboek. J.P.B. Zuurdeeg, De Verloren Poort, de vesting Tholen in loop der eeuwen. Uitgave van de gemeente Tholen ter gelegenheid van de onthulling van het kunstwerk 'de Verloren Poort' aan het Bolwerk te Tholen op 21 mei 1996. Niet in de handel. Voorafgegeaan door een voorwoord van de hand van drs. G.L.C.M. de 2 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 27