stoommachine van de Arkelse Dam staat in dit nu als museum ingerichte gemaal opgesteld en wordt door middel van een vernuftig opgestelde electromotor aangedreven, maar verzet geen water. Gelukkig zijn er nog echte stoomgemalen overgebleven: in Winschoten, in Mastenbroek, in Medemblik, in Putten, in Nijkerk, in Appeltern. in Halfweg. Er is zelfs nog een stoomgemaal in functioneel bedrijf: het Ir. D.F. Wouda-gemaal bij Lemmer/Tacozijl, voorgedragen voor een plaats op de wereid-erfgoederenlijst van Unesco. Al deze historische gemalen zijn voorbeelden van industrieel erfgoed en van grote cultuurhistorische waarde. Deze gemalen worden alle beheerd door plaatselijke stichtingen, gevormd door vrijwilligers. Uit een in 1986 gehouden studiedag over oude gemalen werd een samenwerkingsverband geboren: De Nederlandse Gemalenstichting. Haar doelstel ling is: 'het bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van waardevol le gemalen en de daarmee ruimtelijk en/of functioneel een eenheid vormende kunstwerken en terreinen'. De windmolens worden daarbij uitgesloten omdat deze reeds een uitstekende pleitbezorger hebben in de Vereniging De Hollandse Molen. In het kader van deze doelstelling richten de werkzaamheden van De Nederlandse Gemalenstichting zich op: het bijstaan van de bij haar aangesloten stichtingen bij het beheer van hun gemalen, zowel voor wat betreft de gebouwen als de installaties en 'hun museale taak; het bevorderen van de deskundigheid van bedienings- en onderhoudsmede werkers; het uitdragen van het belang van de bescherming van dit deel van het industrieel erfgoed; het inventariseren van het Nederlandse gemalenbestand, het documenteren van de daarvoor in aanmerking komende gemalen en tenslotte het in overleg met de beheerders en de overheden selecteren van de gemalen die in aan merking komen om te worden behouden als voorbeelden van de bema lingsgeschiedenis op basis van criteria omschreven in het in 1996 in samen werking met het Projectbureau Industrieel Erfgoed uitgebrachte boek Gemalen... als het water deert. Aan de 31 reeds van de ondergang geredde gemalen - vermeld in het onlangs verschenen boekje Eenendertig historische gemalen in Nederland - zal naar schatting nog een nagenoeg gelijk aantal moeten worden toegevoegd wil de bemalingsgeschiedenis verspreid over het gehele land voldoende in beeld kunnen worden gebracht. Voorbeelden van gemalen die voor deze selectie in aanmerking komen zijn het Lelygemaal onder Enkhuizen en het gemaal Boreel op Walcheren, terwijl ook onder de gemalen van meer recente datum voorbeelden te vinden zijn die op termijn daarvoor verdienen te worden genomineerd. Het inventarisatie-onderzoek verkeert nog in het beginstadium, maar de tijd dringt. Er is ongeveer 300.000 nodig om dit werk - voor een niet onbelangrijk deel door vrijwilligers - te kunnen laten uitvoeren. De Nederlandse Gemalenstich ting is naarstig op zoek naar geldgevers, naast de drie sponsors - Tauw-Mabeg 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 18