Kaart van de spoorweg Roosendaal-Vlissingen: traject Roosendaal-Krabbendijke /tozi: ROOSENDAAL to FLUSHING, IEE|IE» Grootü Xkii'M to BoiTfou <i|> Zoom Market place al oj» Zoom llel-Xio; I.EUGKX ül' ZOOM1 TUOLK.X ilHWl 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 20