VERDWENEN ZEEUWSE GEBOUWEN B. Oele HET VICTORINNENKLOOSTER JERUZALEM TE BIEZELINGE Ik vat de pen niet op, om over het hierboven aangeduide onderwerp dus te schrijven, dat ik de lezers van ons jaarboekje tol oudheidkenners in den wetenschappelijke zin des woords zou willen maken. Want daarvan zouden velen terugschrikken en daarom mijn geschrijf, als hier niet op zijne plaats ongelezen te latenomdat ik, als ik eens een herinnering aan het oude krijg, dan nieuwsgierig word, hoe het geweest is, hoe het in het lot van alle wereldsche dingen gedeeld heeft; en als ik dan daaruit iets leerzaams en onderhoudends kan verzamelen, gevoel ik lust om het anderen medetedelen. Ik zal u kortelijk de geschiedenis der geboorte of der aanleiding tot het schrijven van dit stukje mededelen. Ik las boven de poort of het hek eener hofstede beoosten het dorp Biezelinge, een opschrift: Kloosterhof, hetwelk mij herinnerde, dat ik wel eens van een klooster onder Biezelinge gelezen had.Aldus dr. E. B. Swaluwe in 1843.1 Vóór hem had reeds de bekende Smallegange van het klooster gewag gemaakt.2 De latere kroniekschrijvers Bijlo en Van Ysseldijk hebben zich in hun geschriften resp. in 1928 en 1963 soms woordelijk gebaseerd op voorgaande werken.J Tenslotte is in 1973 een gedegen op wetenschappelijk bronnenonderzoek gebaseerde studie verschenen van de hand van dr. C. Dekker en dr. J.G. Kruisheer over dit onderwerp.4 We zouden dan ook kunnen volstaan door naar deze geschriften te verwijzen, maar misschien is het toch voor de lezers van Nehalennia interessant een samenvatting van de geschiedenis van het klooster te geven. Het ontstaan Hoewel Smallegange in zijn kroniek gewaagt van de stichting van het klooster in het jaar 961 of 962, zonder hiervoor evenwel een bron te noemen, is het klooster waar schijnlijk toch pas in de eerste helft van de 13de eeuw gesticht. Toch heeft Smallegange volgens Dekker deze mededeling niet uit zijn duim gezogen. Dekker ontdekte nl. dat in een kloosterkroniek van Blijdenberg wordt gemeld: 'Anno 961 en 62 sijn uut ons clooster twee religieusen gesonden om te stichten ende te fonderen in Zuytbeurlant het clooster genoemt Jerusalem andes genaemt Bieselinge'. '5 Het jaartal is waarschijnlijk corrupt maar het verdere bericht is wel juist. Een juiste stichtingsdatum is ongetwijfeld te vinden in de oorkonde van 21 mei 1246, 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 14