ARCHEOLOGIE IN ZEELAND IN 1995 E. Vreenegoor* Algemeen In de inwerkfase werd kennis gemaakt met de werkgroep Archeologie onder voorzitterschap van de gedeputeerde voor cultuur drs. G.L.C.M. de Kok. Besloten werd de in voorbereiding zijnde notitie over de herinrichting van de archeologie in de provincie Zeeland te herschrijven. In maart 1995 was deze notitie Over de realisatie van een volwaardig archeologisch monumentenzorgbeleid in de provincie Zeeland; een gefaseerde aanpak gereed. In de loop van 1995 werd deze omgewerkt tot de provinciale notitie (On)beroerde grond. De provinciaal archeoloog kreeg voor een dagdeel per week een bureau op het provinciehuis. Door een reorganisatie binnen het provinciaal apparaat ging het taakveld archeologie over van de heer J. van de Voorde naar de heer W.F.M.G. de Meurichy. Voor de Statencommissie Welzijn, gedeputeerde De Kok en de heren Van de Voorde en De Meurichy werd in januari een excursie naar het verdronken land van Valkenisse georganiseerd. Commissaris van de Koningin drs. Van Gelder bracht in januari een bezoek aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) en werd rondgeleid. Een compleet overzicht van alle activiteiten van de provinciaal archeoloog op het terrein van beleid, educatie en voorlichting wordt naar verwachting opgenomen in het Jaarverslag 1995 van de ROB; ook voor alle specifieke activiteiten en aspecten van het beleidswerk van de provinciaal archeoloog in 1995 wordt naar dit Jaarverslag verwezen. Hieronder volgen met name de activiteiten in samenwerking met, vanuit of door het PDB. Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB), Middelburg** De personele bezetting bestond uit Bas Oele (assistent), Jan Kuipers (documentalist), Henk Hendrikse (depotbeheerder), Leida Goldschmitz (vrijwilligster) en Ellen Vreenegoor (provinciaal archeoloog). De provinciaal archeoloog was gemiddeld de ene helft van de week in Zeeland, standplaats Middelburg (PDB en provinciehuis) en de andere helft van de week in Amersfoort (ROB). De assistent (gemiddeld 32 uur per week), de documentalist (23 uur per week), de depotbeheerder (30 uur per week) en de vrijwilligster (gemiddeld 16 uur per week) hadden als standplaats het PDB te Middelburg. Op het Depot werden ontvangen en rondgeleid o.a. de statencommissie Welzijn, de Commissaris van de Koningin en het gemeentebestuur van Veere. Zoals in eerdere jaren werd gedurende enkele dagen weer een stagiair van het 'work shadowing'-project van SCOA ontvangen. Werkgroepen, samenwerkingsverbanden In juni werd de archeologische werkgroep van de gemeente Goes onder voorzitterschap van dhr. ing. P.J.F.M. Vermeulen, sectorhoofd Grondgebied (afd. Stadsontwikkeling, bouwen en wonen, milieu, technische zaken en stadsbeheer) ingesteld. In de werkgroep hebben verder zitting: provinciaal archeoloog, bouwinspecteur binnenstad en monumentenzorg Cees Pieters, dhr. D. van der Linden (AWN afd. Zeeland), ROB- correspondent dhr. L. Abelmann, gemeentearchivaris dhr. A. Barth, en dhr. F.H. de Klerk, directeur van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. In september werd het Platform Verdedigingswerken Zeeland opgericht. Het heeft tot doel het geven van verantwoorde adviezen bij inrichtings-, beheers-, reconstructie- en behoudsplannen voor 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 20