DE ZEEUWSE VRIJHEIDSOORLOG, 1572-1576. P.J.A. van Voorst Vader Toen ik in het Zeeuws Museum die schitterende, zo pas gerestaureerde tapijten met 16dt-eeuwse zeeslagen zag, voelde ik pijnlijk mijn onkunde. Van die zeegevechten wist ik al heel weinig. Maar nog brandender was de vraag: wat is de achtergrond daarvan geweest? Waarom hebben de Zeeuwen die vier jaar lang zo verschrikkelijk gevochten? Ziehier een poging deze Zeeuwse oorlog te plaatsen in het kader van de historie van die tijd. Hoe het begon We zijn in Vlissingen, 6 april 1572. Het is eerste Paasdag, zondag dus. Het is vroeg in de morgen. Het is zonnig, maar de Schelde is nog in nevelen gehuld. Zes april, dat wil zeggen vijf dagen na de eerste april, waarop Alva 'zijn bril' verloor. U weet het: op die dag bezetten de Watergeuzen den Briel. In Vlissingen is iedereen ongelooflijk opgewonden! De pastoor hield een preek, maar geen gewone. Iemand, die daarbij is geweest, noteerde: 'De pastoor donderde afgrijselijk van de kansel De oorzaak van die opwinding wordt gauw duidelijk: daar, uit de mist op de Schelde duiken zeventien schepen op. En daarop bevinden zich driehonderd Spaanse soldaten, die in Vlissingen ingekwartierd moeten worden. Zo heeft Alva bevolen, de Spaanse gouverneur in de Nederlanden sedert 1567. Maar Spanjaarden, hier, in Vlissingen, daar moetje toch niet aan denken! Sedert Philips de Schone in 1496 trouwde met Johanna van Castilië, later de Waanzinnige geheten, hebben de Habsburgers in de Nederlanden geregeld gebruik gemaakt van Spaanse troepen. Zoals ook Nederlandse boogschutters en schepen hen in Spanje en de Middellandse Zee hielpen bij de Reconquista en de oorlogen tegen de Turken. 'Rond Sint Maarten(1523) - dus onder Karei V - zo verhaalt een oude kroniek, 'quamen veel crijchsknechten van Spangiaerden te scheepe uyt Spangnen, die meest int eyland Walcheren vergaarden, daar veel gheboefte toequam uyt andere diversche landen, ende sy lagen bykans den gheheelen winter in dit landt van Zeelandt, bedrijvende onder die landllieden groot gheweld ende overlast, soo dat int leste die landtlieden haer selven sterck ghemaeckt hebben ende hebbense uyten lande van Walcheren verdreven, ende weder te schepe ghejaecht. Dat was een halve eeuw geleden. Maar ook in 1563, nog maar negen jaar geleden, was het weer raak. Op aandringen van de hele bevolking, en vooral ook van Willem van Oranje, die dit onderwerp in de Raad van State aansneed, zouden de Spaanse troepen, gebruikt in de oorlog tegen Frankrijk die al vier jaar geleden was Willem van Oranje. Tekening van Isaac Swanen- burch, burgemeester van Leiden. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 6