CALVINISTISCH EN OORLOGSZUCHTIG Zeeland ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog Peter Sijnke Calvinistisch en oorlogszuchtig, dat is het beeld van de Zeeuwen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog dat oprijst uit de dissertatie van Hein Kluiver.* Oorlogszuchtig moesten de Zeeuwen wel zijn, want de oorlog bracht geld in het laatje, was dus goed voor de economie, en Zeeland lag lange tijd in de frontlinie, vlakbij de Zuidelijke Nederlanden. Niet toevallig promoveerde de voorzitter van onze Werkgroep op 5 juni van dit jaar. Toen was het namelijk precies 350 jaar geleden dat de vrede van Munster in de Nederlanden werd afgekondigd. En over de verhouding van het gewest Zeeland tot die vrede gaat zijn boek De souvereine en independente staat Zeeland, met als ondertitel 'De politiek van de provincie Zeeland inzake de vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek'. Een belangrijk boek voor de Zeeuwse geschiedenis en een bekroning van een langdurig onderzoek. Kritiek, ook van opponenten tijdens de promotie, was er op het feit dat Kluiver te weinig moderne literatuur zou hebben gebruikt, waardoor niet steeds de laatste inzichten zijn verwerkt. En dat er sprake is van een wat 'ouderwetse' chauvinistische geschiedschrijving, waarbij met name de tegenstelling Holland - Zeeland nogal zwaar is aangezet. Kluiver gaf dit laatste tijdens zijn verdediging op 5 juni min of meer toe en zei een en ander vanwege het model en voor de duidelijkheid te hebben gedaan. Kritiek is natuurlijk altijd mogelijk, maar naar mijn idee zeker niet op de mate van bronnenonderzoek. Zeer nauwkeurig zijn alle relevante bronnen door de auteur onderzocht. Ook heel veel pamfletten werden benut. De souvereine en independente staat Zeeland kent een lange ontstaansgeschiedenis. In 1971 legde Kluiver het doctoraalexamen af op basis van een tweetal omvangrijke scripties. De eerste daarvan handelde over de politiek van de provincie Zeeland met betrekking tot de vredesonderhandelingen te Munster. De faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht kende Kluiver in de jaren 1971-1974 een promotieassistentschap toe ten behoeve DhSOt VEKI IM i independente SI A VI ZEELAND van verder onderzoek in het verlengde van zijn doctoraalscriptie. In 1974 werd Kluiver benoemd bij het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (thans Instituut voor Nederlandse Geschiedenis). Daar ging hij zich bezighouden met de correspondentie van Willem van Oranje. Daarnaast had hij nogal wat nevenfuncties. Met name binnen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 35