In de eerste vijf maanden van 1998 werd de Markt van Middelburg heringericht. In de gemeente Middelburg is sinds enkele jaren een commissie stadsarcheologie actief. Toen de plannen voor herinrichting tot uitvoering kwamen is door deze commissie dan ook aangedrongen op archeologische begeleiding van deze herinrichting. Door het gemeentebestuur is hieraan gehoor gegeven door aanstelling van een projectarcheoloog in de persoon van drs. Paul van Kempen. 'Bij het archeologisch onderzoek is speciale aandacht besteed aan de funderingen van de Westmonster of Sint Maartenskerk, waarvan uit historische bronnen bekend is dat zij tot 1575 op de Markt stond. Een groot deel van de funderingen van de laat-middeleeuwse Westmonster, met name het koor en transept, zijn teruggevonden. Binnen deze kerk lagen tal van gemetselde grafkeldertjes. In een Voorstelling van de Heilige Antonius-Abt op de zuidwand van grafkelder XV. cirkel rond de kerk is de kerkhofmuur gebouwd, waartegen aan de buitenzijde winkeltjes en huisjes gebouwd waren. Van het stadhuis werd de fundering van het oude bordes teruggevonden. De opgraving mocht zich verheugen in een ruime belangstelling van publiek en media. Regelmatig is op radio, tv en in de kranten aandacht besteed aan de opgravingAldus de inleiding van Paul van Kempen in het verslag. Uitgebreid wordt ingegaan op de wijze van werken, de moeilijkheden die het onderzoek opleverde, de samenwerking met diverse organisaties en de uiteindelijk bereikte resultaten. Een uitgebreide literatuurlijst en een catalogus van de gevonden grafkelders besluit het rapport. G.J. Lepoeter, Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge, een testament, weergave, analyse, conclusies. Goes: De Koperen Tuin, 1998, in samenwerking met notaris mr. J. Gemelich Meijling te Kapelle). 21x30 cm, gebonden, 111 blz. I.S.B.N. 90.721.38.89.9. Prijs 49,50. 'A/s een document, tweehonderd en negen jaar nadat het is opgesteld, wordt opgevraagd, niet uit pure nieuwsgierigheid, niet als curiositeit, ook niet in de eerste plaats als historisch object, maar omdat het nog wel degelijk geacht wordt actualiteitswaarde te hebben, dan is er sprake van een fenomeen, aldus G.J. Lepoeter in de inleiding van het door hem geschreven boek over Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge en haar testament. Het boek valt eigenlijk in twee delen uiteen. Het eerste, verreweg grootste en mijns inziens voor niet-ingezetenen van Wemeldinge meest interessantste deel is gewijd aan Maria Coomans, haar herkomst, leven, woonplaats, bezittingen en testament. Het tweede deel is gewijd aan de gevolgen voor de Hervormde Gemeente van Wemeldinge door het aan haar ten deel vallende twee en dertigste legaat van dit testament. Maria Coomans werd te Goes gedoopt op 19 december 1717 (haar geboortedatum blijft in het ongewisse) en blijft daar haar hele leven wonen. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 42