Aflevering 158 winter 2007 15 archiefmateriaal enzovoort. Om de betrouwbaarheid van deze gegevens te testen is vervolgens een uitgebreid booronderzoek verricht dat toeliet alle (mogelijke) archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Waar het kon werden deze gevrijwaard in de planvorming. Waar echter geen behoud mogelijk was, is verder onderzoek uitgevoerd door middel van grondradar en proefsleuven, om de bewaringstoestand en de precieze aard van de vindplaatsen in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens en in het kader van de Walcherse onderzoeksagenda is uiteindelijk besloten de locatie van de kruitmolen De Eendracht aan nader onderzoek te onderwerpen in de vorm van een opgraving. De meeste kruitmolens zijn immers in de loop van de tijd verdwenen en tot op heden was er nog geen archeologisch onderzoek naar deze molens gebeurd. Het onderzoek diende een aanvulling te bieden op de geschreven bronnen rond het productieproces, maar ook om informatie te verkrijgen over de woon- en leefomstandigheden van de werklui in de kruitfabriek. De opgraving De opgraving is uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort en geschiedde grotendeels digitaal. Met behulp van een total station zijn alle sporen direct in het veld met de grootste precisie digitaal ingemeten en ingepast in het landelijke coördinatenstelsel. Op die manier zijn deze tekeningen meteen in het veld beschikbaar en kunnen analyses, na Overzicht sporenkaart van de opgraving.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 17