Zout uit verzilt veen: geen mythe maar realiteit 2 Aflevering 158 winter 2007 Ron Wielinga De laatste tien jaar zijn steeds meer vraagtekens gerezen over de zoutwinning uit verzilt veen. Leden van de afdeling Zeeland van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) hebben onderzocht in hoeverre het mogelijk is om met de as van verzilt veen zout te verkrijgen. Deze oudere proefnemingen leverden geen zout op. Binnen het kader van het archeologisch onderzoek naar het verdronken dorp Oud-Rilland is daarom het deelproject 'Zout uit verzilt veen' toegevoegd. De provincie Zeeland heeft aan dit deelproject een subsidie toegekend, waarbij de provincie publieksvoorlichting heeft bedongen. In overleg met het archeologisch themapark Archeon in Alphen aan de Rijn werd besloten om onder zo authentiek mogelijke omstandigheden gedurende twee dagen zout te zieden. De - deze keer met succes berkoonde! - proefnemingen vonden plaats in het weekend van 21 en 22 juli 2007. Er waren honderden belangstellenden. Daarnaast is op kleine schaal nog een aantal proefnemingen uitgevoerd. Grote belangstelling bij de 'zoutproductie' Over de zoutwinning uit verzilt veen wordt, behoudens korte eerdere in Archeon; historicus berichten, voor het eerst gepubliceerd rond 1515. In die periode was het Adrie de Kraker darinkdelven, het delven van zouthoudend veen dat onder een verstrekt uitleg. sedimentdek werd aangetroffen, al langere tijd geleden vervangen door de import van ruw baaizout uit Frankrijk. Sindsdien wordt in de literatuur regelmatig melding gemaakt van de middeleeuwse zoutproductie. De laatste vijftig jaar is het onderwerp steeds meer in de belangstelling gekomen. Met name de status quaestionis als basis voor nader onderzoek Middeleeuws zout uit de delta, samengesteld door K. Leenders, heeft de middeleeuwse zoutwinning weer prominent op de historische en archeologische agenda geplaatst. Deze publicatie is als belangrijkste bron gebruikt voor deze bijdrage. De door Leenders aangehaalde bronnen, waaruit blijkt dat de zoutwinning uit verzilt veen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zijn veelvuldig. Vooral de bronnen over het buitendijks delven van veen ten behoeve van de zoutwinning zijn overtuigend. Met de studiedag 'Veen, vis, zout' van het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (VU), die plaatsvond in oktober 2004, is de middeleeuwse zoutwinning in een breder kader geplaatst. De thema's veen, vis en zout werden aan de orde gesteld als samenhangend geheel van een interdisciplinair onderzoeksveld. Nader werd ingegaan op de interactie, op basis van de genoemde thema's, tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving in tijd en ruimte.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 4