ie Bataljon richtten zich in de omgeving an Breskens in. Het 2e bataljon bleef ils reserve in Watervliet aan de Belgisch- Nederlandse grens. Het materiaal van het regiment werd in e gevechtstrein en de goederentrein mee- .evoerd. De gevechtstrein bestond uit 55 vrachtauto's en bestelwagens onder leiding an de kapitein Champy. Beladen met reserve)munitie, radio's, voedsel en ander aelangrijk materiaal. Tijdens de verplaat- ing volgde die de voorhoede en bij de ver- ediging moest ze de eenheid op een zo kort mogelijke afstand verzorgen. Maar door iet gebrek aan transportcapaciteit tijdens ïe verplaatsing naar Nederland vervoerde e gevechtstrein ook mortieren, munitie en nder materiaal dat normaal gesproken bij e eenheid behoorde te zijn. Dit zou zich later wreken. De goederentrein vervoerde et overige materiaal dat pas in een later tadium van belang was. De goederentrein /as hippomobile, dat wil zeggen het ver- oerde alles met paard en wagens. In deze olonne liepen ook soldaten mee die (later) an verlof terugkwamen, artilleristen die un 25 mm kanonnen niet hadden ontvan- ;en en het verkenningseskadron te paard, tapvoets verplaatste de vijfhonderd man tellende colonne zich naar Nederland. 1-13 mei, Zeeuws-Vlaanderen Met de aanwezigheid van de bataljons an de Westerschelde was aan de eerste pdracht voldaan. In Breskens konden de ;oldaten de luchtgevechten tussen Franse n Duitse vliegtuigen boven Vlissingen vol- en. Een Duits vliegtuig stortte brandend eer op Walcheren. Een oude Franse Potez an de basis in Calais viel in Watervliet te /letter. De bemanning redde zich per para chute en werd door de soldaten van het ie Bataljon verwelkomd. Dit was de enige /eer dat de Franse soldaten hun eigen liegtuigen boven Nederland zagen. De 11e en 12e mei verliepen zonder bij- onderheden. De eenheden hielden zich lezig met de legering, onderhielden de onderlinge verbindingen en voerden andere outinetaken uit. De luchtdoelkanonnen 'ewaakten het luchtruim. Het leek net of /e op oefening waren. Alleen de hoog in de lucht ronkende Duitse vliegtuigen en de burgers die een voor de soldaten onver staanbare taal spraken herinnerden hen aan de werkelijkheid. Louis Poirier van het 132e Régiment d'Infanterie in Osse- nisse schreef over het landschap in zijn 'La sieste Hollandaise' onder het pseudoniem Julien Gracq. 'Dit landschap, recentelijk ingepolderd, komt net uit het water, wat duidelijk zichtbaar is, in de ontluikende bloemenpracht van kort na de zondvloed. En toch, de leegte en de stilte van deze weel derige gronden in intrigerend ...verovert behoedzaam via de uiterste randen dit Eden van gefabriceerd groen....'16) In de avond van 13 mei kwam onverwacht alarm:Gereedmaken voor vertrek'. 14 en 15 mei: oversteek en inrichting van de verdediging in Zuid-Beveland In de vroege avond van 13 mei kregen de eenheden opdracht zich klaar te maken voor vertrek op korte termijn. Onder dekking van de duisternis zou de Wes terschelde worden overgestoken. Daarna moest een verdediging aan de westzijde van het Kanaal door Zuid-Beveland wor den ingericht en een bataljon van 224e Régiment d'Infanterie aan de Ooster- schelde worden afgelost. In Walsoorden werd het le Bataljon in pendeldienst naar Hansweert overgevaren. 'Priez pour nous' riepen ze naar de inwoners toen ze naar de Vlakebruggen liepen.171 De veerboot van Terneuzen bracht het 2e Bataljon, delen van de artillerieafdeling en de Groupement de Reconnaissance de Division d'Infanterie naar Hoedekenskerke. De oversteek ver liep traag en het 3e Bataljon stak over op klaarlichte dag. De altijd aanwezige Duitse vliegtuigen zagen ongetwijfeld de transpor ten, maar ze ondernamen geen actie. De regimentstaf, de ondercommandanten, verkenners en kwartiermakers vertrok ken met de eerste boot. De staf begaf zich naar de commandopost van het bataljon van 224e Régiment d'Infanterie in Goes. Er werd informatie uitgewisseld en de aflossing werd geregeld. De bataljons- en compagniescommandanten gingen hun vakken verkennen. Hierbij hadden zij alleen Michelinkaarten van 1: 200.000 7

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 9