Damme, een buitengewone excursie Bas Chamuleau Op een regenachtige zaterdag, 13 novem ber 2010, reizen vanuit alle hoeken van Zeeland en West-Brabant leden van de AWN en de Heemkundige Kring af naar het historische plaatsje Damme nabij Brugge. De stad was ooit het decor van de legendarische Tijl Uilenspiegel. In totaal zullen die dag 48 personen (circa dertig van de HKK en achttien personen van de AWN) aan de excursie gaan deelnemen. Na de begroeting met een kopje koffie wer den we ontvangen in de rijk aangeklede kapel van het voormalige Sint Janshos pitaal. Dit heeft nu vooral de functie van museum, maar een deel van het gebouw is nog in gebruik als verzorgingstehuis. Onze gids nam ons in een kleurrijk verhaal mee in het wel en wee van het hospitaal waarvan het eerste reglement, afgegeven door Margareta van Constantinopel, uit 1249 is terug gevonden. Dit blijkt overigens niet de stichtingsdatum te zijn, deze moet al enige decennia eerder zijn geweest. Dendrochronologisch onderzoek van de dakspanten blijkt geen uitkomst te bieden om de stichtingsdatum te bepalen. Het onderzoek van de dakspanten komt uit op 1275. Los van de stichtingsdatum van het hos pitaal, heeft dit circa vijfhonderd jaar als zodanig kunnen functioneren en een belangrijke maatschappelijke plaats ver vuld. Na een illustratief verhaal over de bewo ners werden we ingelicht over het museum dat in het gebouw is ondergebracht. Er is een uitgebreide verzameling van medische en kerkelijke attributen, alsmede geschrif ten en meubilair die de moeite waard is. Een oplettende pastoor heeft in de jaren vijftig de aandacht gevraagd voor de vele waardevolle cultuurhistorische elementen die in het hospitaal lagen opgeslagen. Deze zouden een nieuwe functie kunnen krijgen indien deze te bezichtigen zouden zijn. En konden daarmee ook toeristen aantrekken. Als klap op de vuurpijl is er de inhoud van een koperen kastje aan de kapelmuur. Dit blijkt de knie te bevatten van een kruis beeld uit de dertiende eeuw. Vissers had den in die tijd de wonderbaarlijke vangst van een kruisbeeld. Dat was aanleiding tot jarenlange pelgrimage naar Damme, tot het moment dat de Geuzen dit beeld in stukken sloegen op de markt. De nonnetjes hebben een stukje van dat beeld bewaard als relikwie van het wonderbaarlijke kruis beeld van Damme. Na het bezoek aan het Sint Janshospi taal is het tijd voor het versterken van de inwendige mens. Tevens is er gelegenheid een bezoek te brengen aan de vele winkel tjes met tweedehands boeken. Om 14.00 uur verzamelen we voor het Bureau voor Toerisme. Gezien de grote deelname aan de stadswandeling wordt de groep in tweeën gedeeld. Onze groep mag met gids Jef op stap, een klein mannetje met grote verhalen. Vele anekdotes, soms doorkneed met enige humor, vertelt hij over het ontstaan van het stadje, ooit de over slaghaven van Brugge en Gent. Damme was gelegen aan de afdamming van de voormalige Zwinarm die Brugge in het verleden toegang gaf op de Noordzee. Dat bracht een bloeiende handel tot stand, met veel voorrechten en verre overzeese contac- Afb. 1. Armenhuisjes aan de Haringmarkt. (Foto's: Bas Chamuleau.) 42

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 44