Fort Ellewoutsdijk Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog leidde het Fort Ellewoutsdijk een slapend bestaan. Met een kleine bezetting had het geen functie meer bij de landsverdediging. Het werd in stand gehouden om eventueel een rol te kunnen spelen bij het handhaven van de neutraliteit op de Westerschelde. Bij het uitbreken van de oorlog werd de bezetting versterkt tot 300 man. De manschappen waren afkomstig van de 4e Compagnie, 3e Bataljon van het 14e Regi ment Infanterie. In 1916 werd de bezetting weer teruggebracht op het normale peil. In 1918 werden de vuurmonden weggehaald en degradeerde het fort van deel van de verdedigingslinie tot opslagruimte.1' Onlangs ontvingen we twee foto's die te maken hebben met Fort Ellewoutsdijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Van de heer A. Kruijer kregen we een foto van de vaste bezetting van het fort. Zijn grootva der was daar gelegerd. Op de foto de derde liggende figuur vanaf links. Een andere foto toont soldaten die een kanon optakelen. Om beter te begrijpen wat de foto's bete kenen vroegen we informatie aan drs. D.S. Janse, Specialist Beeldcollecties, Neder lands Instituut voor Militaire Historie, Mi nisterie van Defensie. Hij gaf het volgende antwoord: Het geschut op afbeelding 1 is een kanon 24 cm ijzer. Dat model was in gebruik bij de kustar tiller ie. Het werd in Zweden gefabri ceerd en ingevoerd in 1869 en afgevoerd in 1922. In de Eerste Wereldoorlog was dit dus al redelijk verouderd geschut. Het exemplaar op de foto is niet gebruiks klaar. Waarschijnlijk is het van het affuit getild om te worden gereedgemaakt voor de sloop. De kanonnen werden onklaar gemaakt en vervolgens omgesmolten tot mu nitie bij Hoogovens. Op de voorgrond ziet men onder meer een geneeskundig detache- Afb. 1. De vaste bezetting van Fort Ellewoutsdijk in 1916. (Collectie A. Kruijer.) 80

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 84