IN DE BAiM VAN 5 E Q U A H Sequah, een vage klank uit mijn jeugd, weer in nherinnering gebracht dear het verhaal van Leendertse over een wonderdokter, die omstreeks 1890 met een wa gen met muzikanten door Brouwershaven trok en over het vers dat men toen zong: "Heb je zere benen, jicht of rheumatiek, Ga naar Sequah henen, die geneest je met muziek." Wie was Sequah en wat deed hij? Sequah was eigenlijk de Indiaanse naam van een bloem, een prairiebloem. Een Engelse Maatschappij noemde zich hiernaar de "Sequah Company Limited", en zij verkocht geneesmiddelen, n.l. Sequah's Oil (olie) en Sequah's Prairie Flower (bloem). Om haar waren aan de man te brengen stuurde deze maatschappij agenten naar lan den als; Afrika, Indië, West-Indië, Engeland, Spanje, Amerika, België en Ne derland, die zich allen Sequah noemden. Volgens een artikel van Lie.Lod.Hoste in het tijdschrift "Oost Vlaamse Zanten" heette de Belgische Sequah Benjamin Blakeley. Hij werkte in 1891 en '92 in Mechelen, Antwerpen, Charleroi, Sint Niklaas en Gent. In het Museum voor Volkskunde te Gent bewaart men nog een i:flesje met "Se quah* s Prairie Flower" en een foto van de "Wild-West publiciteits- en consul tatiewagen" In jaargangen 1891, '92 en '93 van de Zierikzeesche Nieuwsbode vond ik veel gegevens over de Nederlandse Sequah, Charles Davenport. De Sequah Company had een zeer bijzondere manier om haar artikelen te verkopen. Elke agent had een vergulde praalwagen, getrokken door vier paarden, versierd met schilderijen van "Prairie-Flower"-plukkende Indianen en beelhouwwerk, Indiaanse opperhoof den voorstellende, Op een zijpaneel stond "Sequah*s Oil", Op het dak zaten 5, in Mexicaanse pakken gestoken, muzikanten, Sequah zelf, doorop de wagen ge zeten, was soms ook gekleed in een Mexicaans, kostuum en meestal behangen met eretekens. De eerste plaats die Sequah in Nederland bezocht was Roosendaal, in juli 1891 Hier huurde hij een weiland en behandelde in de wagen een, aan rheumatiek lij dende man, door hem met olie te wrijven en hem enkele druppels "Prairie Flower te laten innemen, De patiënt verklaarde dan genezen te zijn, waarna de verkoop van de flesjes a ƒ.1,per stuk begon. Na enige dagen in Roosendaal tec heb ben gewerkt moest een nieuwe voorraad van 30 kisten, inhoudende 1000 flacons, worden aangevoerd. Reeds toen schreef men: "Het doel dat .de heer S. beoogt is slechts het maken van reclame voor genoemde geneesmiddelen, welker verkoop het monopolie is der Sequah Mij, werkend met een kapitaal van 3 miljoen gulden De grootste tegenstander van Sequah in Nederland werd de Vereeniging tegen de Kwakzalverij In haar Maandblad van, augustus 1891 wijdde zij een uitv ;oerig artikel aan de kwakzalver. Dit werd opgenomen in de Zierikzeesche Nieuwsbo de van 13 augustus 1891 en bevat zoveel belangrijke bijzonderheden, dat het hieronder in zijn geheel volgt, SEQUAH Wij en allen die meenden dat de oude kwakzalvers op hun sjees of hun tafeltje geheel uit de mode waren, konden onze oogen nauwelijks gelooven toen wij op het einde van Juni de berichten uit Rozendaal lazen, die de komst en den zege tocht van Sequah vermeldden. Dat was weer eens een echte. Niet zoo een die op moderne wijze, door annonces en brochures kwakzalvert, maar een ware Charlatan, winns beroep men uit zijn eigen handelingen duidelijk kan waarnemen. Inderdaad zagen wij, in 't begin, in dien man geen kwaad; wij konden niet den ken dat ons hedendaagsch publiek zich op dergelijke wijze zou laten bedotten, maar spoedig openbaarden zich kenteekenen waaruit bleek, dat het voor ons noodig werd een oog in 't zeil te houder:, En thans, nu wij meer van de zaak weten, is spreken, en tevens waarschuwen, plicht.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 4