-23- CURSUSSEN EN LEZINGEN Ook dit jaar werd een cursus Streekgeschiedenis georga niseerd. In het kader van deze cursus werden de volgende lezingen gehouden: 22 januari ir. H.de Lussanet de la Sablonière: "De St. Lievens Monstertoren te Zierikzee". 31 januari drsA.P.de Klerk: "De historische geogra fie van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilan den, geïllustreerd aan de dorpsvormen van Schouwen-Duiveland" 12 februari J.M.J.Lokker"De geschiedenis van het slot Moermond" in Slot Moermond. 25 februari ir. G.D.Kloosterboer: "De geschiedenis van de waterschappen van het ontstaan tot heden" in 's Landskamer van het Waterschap Schouwen- Duiveland In november ging een cursus Oud-schrift van start met 18 deelnemers. Docent was H.Uil. Op de ledenvergaderingen werden lezingen gehouden door drs. A.Cambier: "Ronsemiddeleeuws bedevaartsoord, cen trum van de hervorming, industriestad" (23 april) en door drs. P.A.Henderikx: "Bedelorden in Zierikzee in de Middel eeuwen" (1 november). MONUMENTENZORG Stad en Lande sloot zich aan bij de Nationale Contactcom missie Monumentenbescherming, welke stichting de samen werking wil bevorderen tussen alle organisaties die werk zaam zijn op het gebied van de monumentenbescherming, ten einde de belangen hiervan beter en effectiever te kunnen behartigen. In Zeeland werd het Provinciaal Comité Zeeland Monumenten jaar 1975 geïnstalleerd. Namens de vereniging heeft H.Uil zitting in dit Comité. Met voldoening kan geconstateerd worden dat belangrijke restauraties zijn gereedgekomen. Hierbij kan in het bij zonder gewezen worden op de Westbrug en het stadhuis van Brouwershaven. In december werd Zierikzee aangewezen als "lichtend voorbeeld", een erkenning van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de monumenten in Zierikzee. Op 10 mei reikte het bestuur in het stadhuis te Zierikzee

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 23