-5- Dinsdag 11 november a. s. zal de heer Dr. Ir. P. Gruys voor de Stichting Zeeuws Coördinatieorgaan voor Na- tuur-, Landschaps- en Milieubescherming een voor dracht houden over het onderwerp: "NATUUR, LANDBOUW EN LANDSCHAP" De bijeenkomst vindt plaats in Goes en wel in de aula van het Goesse Lyceum, van Dussendorpstraat, Goes. Aanvang van de lezing ZO. 30 uur. De heer Gruys is werkzaam in het kader van de zgn. "harmonische insektenbestrijding". Hij geniet zowel be kendheid in de kringen van de landbouw als die van de partikuliere milieubescherming. Een waarborg voor een interessante voordracht met na afloop natuurlijk moge lijkheid tot diskussie. Onze vereniging is aangesloten bij genoemde Stichting. ACHTTJE.NDE-JEEUWSE ARMENZORG IN BROUWERS HAVEN^ "De gealimenteerden zullen geen vee, hoe ook genaamd, mogen houden, uitgenomen een kat". Zo lezen we in het "Reglement des Kerkeraads van Brouwershaven uit alle Resolutiën bijeen verzameld, opgemaakt en gearresteerd den 1 April 1779." In dit boek vonden we besluiten die liepen vanaf het jaar 1730 en aanvullingen tot het jaar 1807. Wie vroeger geen bezittingen had en niet genoeg ver diende om wat te sparen voor de winter, als hij zonder werk kwam, moest meestal naar "den armen". Ook wie door ziekte of ouderdom niet in staat was om te werken en weduwen met kleine kinderen moesten om "ondersteuning" vragen bij de instanties die "armen zorg" bedreven. Dat waren de diakonie (van de kerk) en de stadsarmen- zorg. Lidmaten van de kerk werden "bedeeld" door de diako nie, wie geen lidmaat was kon terecht bij de stad. Zij die ondersteuning nodig hadden moesten dit persoon lijk in de kerkeraadsvergadering komen vragen. Zij waren verplicht, bij een bezoek van twee diakenen,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 5