- 19 - Zierikzee. Het bestuur van de woningbouwvereniging voelde niets voor onze suggestie en schreef onder meer: "Wij zijn van mening dat wij door plaatsing van oude gevelstenen - die verloren dreigden te gaan - in de nieuwbouw een goed werk hebben verricht. Het moet voor bewoners van nieuw bouwwijken wel prettig zijn ook eens te zien hoe mooi men vroeger zulke stenen wist te vervaardigen". Ons bestuur blijft van mening dat deze stenen beter in een historische omgeving binnen de grachten tot hun recht ko men dan in een muur van een nieuwbouwwijk. Overigens dient niet het monument naar "bewoners van nieuwbouw wijken" te worden gebracht, maar juist het omgekeerde. Stad en Lande liet de "Leeuw van Juda" op het pand in de Meelstraat opnieuw aanbrengen. Het bestuur diende bezwaren in tegen het bestemmingsplan "Havenkwartier" bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. De bezwaren richtten zich tegen de aanleg van het zgn. Ver lengde Groendal, hetgeen in hoge mate de historische structuur van het stratenpatroon verstoort. Gedeputeerde Staten stelden ingaande 4 augustus de beslissing tot vast stelling van het bestemmingsplan met een termijn van ten hoogste zes maanden uit. Inmiddels is ons bezwaarschrift gegrond verklaard. Het bestuur maakte zijn bezwaren kenbaar tegen het voor ontwerp-bestemmingsplan "Dam-Oude Haven". De bezwa ren richtten zich tegen een geplande doorbraak aan de Oude Haven Noordzijde nabij de Paardenstraat. De levensboom boven de deur van het pand Oude Haven 51 wordt thans verborgen gehouden door het wapenschild van de Rijksbelastingen. Stad en Lande verzocht na te gaan of verplaatsing mogelijk was. De Ontvanger deelde mede dat de aanwezigheid van het wapenbord slechts van tijdelijke aard was, gelet op de nieuwbouwplannen voor het kantoor der Rijksbelastingen. 3. 6 Heemkunde. Met genoegen kan worden gekonstateerd dat de belangstel ling voor de eigen streek steeds weer toeneemt. 3. 6. I Samenwerking. Op initiatief van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 19