- 101 - 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De lste secretaris deelt mede dat bericht van verhindering is ingekomen van mr. F. Th. Dijckmeester De waarnemend voorzitter deelt mede dat de aktie voor het schilderen van de historische namen op de huizen in Zierikzee is afgerond. Spreker deelt voorts mede dat de vereniging 500 leden heeft, hetgeen een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging genoemd mag worden. Hij vraagt suggesties voor de zomerexcursie. Vanuit de vergadering worden onder meer genoemd: Delft, Gouda, Dordrecht en Willemstad. De waarnemend voorzitter deelt tenslotte mede dat mede delingen over de cursus streekgeschiedenis zullen wor den opgenomen in het eerstvolgende Mededelingenblad 4. Rondvraag. De heer dr. mr. H. P. Schaap uit kritiek op enkele passa ges in het artikel "De voeding door de eeuwen heen" in Mededelingenblad nr. 26. Spreker stelt onder meer dat het gezegde "alles met mate" niet afkomstig is van Apol lo, maar van wijsgeer Solon. De waarnemend voorzitter wijst erop dat het Mededelingenblad geen wetenschappe lijke pretenties heeft en dat het slot van dit artikel nog moet volgen. De penningmeesteres, mevr. M. E. Jansen-Glas, deelt mede dat de acceptgirokaart niet, zoals vermeld stond in het Mededelingenblad nr. 26 bijgesloten was. Deze kaarten zullen bij het eerstvolgende nummer worden bij gevoegd. Zij wijst op de overdrukken van artikelen in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkun dige Bond betreffende monumenten op Schouwen-Duive- land, die in de pauze te koop zijn. De waarnemend voorzitter spreekt nog een welkomst woord tot Dr. P. Scherft. 5. Uitreiking historisch jaarboek "Kroniek van het land van de zeemeermin". De voorzitster van de redactiecommissie, mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona, releveert de totstandkoming van het eerste historische jaarboek. Van de redactiecommissie maakten deel uit: mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona en de heren J. L. Braber, J. Klepper, J. P. J. Lokker, H. Uil,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 21