- 128 - VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOU WEN-DUI- VELAND OP VRIJDAGAVOND 15 OKTOBER 1976 IN DE FOYER VAN HOTEL-RESTAURANT "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE. Aanwezig: 72 leden. Waarnemend voorzitter: W. P. de Vrieze lste secretaris: P. Jonker. 1. Opening. De waarnemend voorzitter opent om 19. 35 uur de verga dering. Hij deelt mede dat hij in verband met de afwezig heid van de voorzitter, de heer J. L. Braber, en de vice- voorzitter, de heer J. L. van Sloten, fungeert als waar nemend voorzitter. Hij heet in het bijzonder welkom de burgemeesters en hun vervangers, alsmede mevrouw G. Westendorp Boerma-Schlosser 2. Verslag van de ledenvergadering van 27 april 1976. Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen onveran derd vastgesteld, onder dank aan de 2de secretaris voor de redactie. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De lste secretaris deelt mede dat bericht van verhinde ring is ingekomen van mr. F. Th. Dijckmeester. De waarnemend voorzitter deelt mede dat de aktie voor het schilderen van de historische namen op de huizen in Zierikzee is afgerond. Spreker deelt voorts mede dat de vereniging 500 leden heeft, hetgeen een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging genoemd mag worden. Hij vraagt suggesties voor de zomerexcursie. Vanuit de ver gadering worden onder meer genoemd: Delft, Gouda, Dordrecht en Willemstad. De waarnemend voorzitter deelt tenslotte mede dat me- dedelingen over de cursus streekgeschiedenis zullen wor den opgenomen in het eerstvolgende mededelingenblad.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 20