- 171 - dat door de watersnoodramp van 1953 en de daarna uitge voerde herverkaveling een volkomen ander aanzicht kreeg, doet, wanneer men hier voor het eerst komt, enigszins aan de Noordoostpolder denken. De polders in de voormalige Gouwe zijn kleiner. Men vindt er lage binnendijken en meer bomen. Typisch zijn de vele op- en afritten van de binnendijken. Deze jongere polders werden in de veertiende eeuw inge dijkt. Ze hebben langer de tijd gehad om aan te slibben en liggen dus hoger dan de rest van Schouwen-Duiveland. Mede ook daardoor kwam er in 1953 in het Gouwegebied geen water te staan. In de loop van de eeuwen zijn vele binnendijken verdwenen. Een opvallende dijkkronkel is nog te zien bij de boerde rij Schraphage. Spreker vermoedt, dat daar tussen 1374 en 1401 een dijkdoorbraak geweest is, toen de polder Zon- nemaire tot stand kwam. De Noordgouwse polder dateert uit 1374. De heer Beekman vraagt zich af, waarom Noordgouwe een ringdorp is, ter wijl de andere nieuwere dorpen toch dijkdorpen zijn. Hij vermoedt, dat Noordgouwe is aangelegd naar het voorbeeld van Dreischor. Bij zijn bespreking van het gebied rondom Zierikzee ba seert de heer Beekman zich op de publikaties van J.M.T. Hefting, die in de dertiger jaren leraar aardrijkskunde was in Zierikzee. Deze ging uit van een giftbrief van Graaf Willem III uit 1355: Zierikzee werd ambachtsheer lijkheid. In deze brief wordt de nu niet meer bestaande Noorderpolder vermeld, die begrensd werd door het Gooikes Nieuwland, dat in 1358 gereed kwam. De Kadeweg zou een gedeelte van de oude Noordpolderdijk kunnen zijn. Ook stelt de heer Beekman, dat de Leverdijk oorspronkelijk geen deel heeft uitgemaakt van de Schouwse Dijk. Het Kaaskenswater is een overblijfsel van een oude gracht, tijdens de tachtigjarige oorlog gegraven. De naam Kaaskens water zou iets te maken kunnen hebben met "Kerstnachtwa ter" of "Kadenswater"Deze gordijngracht, waarin een borstwering was aangebracht, zou een deel zijn van de ver dedigingswerken van de stad. De Ronde Weel is, aldus de heer Beekman, ontstaan na een doorbraak van de Leverdijk. Aan het eind van zijn lezing vertoont de heer Beekman eni-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 15