- 156 - VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING, GEHOUDEN OP 24 APRIL 1985 IN DE CONCERTZAAL-FOYER VAN RESTAURANT "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE 1Opening De voorzitter, J.D. de Kam, heet de 41 aanwezigen welkom. Hij dankt mr. W.P. Martens, die het voorzitterschap heeft waargenomen vanaf het afscheid van de heer Braber tot 1 januari j1. Hij memoreert de doelstellingen van de vereniging en vindt dat wij daar allen aan moeten werken. Het bestuur wil zich ook op de jongeren richten, om hen te interesse ren voor de geschiedenis van de eigen streek. Daartoe is een commissie "Streekkunde" in het leven geroepen in sa menwerking met het onderwijs en het streekarchivariaat. Bestuurslid Brandenbarg zal dit toelichten. De voorzit ter wijst op de voor hem liggende hardstenen gedenksteen van de watersnoodramp 1953. Dit is een model. Het is de bedoeling dat in elke plaats zo'n merksteen wordt ingemet seld, waarvoor een bedrag van 1.100,op de begroting is gezet. Het bestuur is van mening een zuinig beheer te moeten voeren. Dit te meer omdat de jaarlijkse subsidie van het Rijk, de laatste jaren al van 2.000,tot 500, teruggebracht, per 1 januari van dit jaar geheel is ge schrapt. De penningmeester heeft de begroting in een nieuwe opzet voorgelegd. We moeten nu alleen varen op de contributies en de donaties en op wat rente. Dit noopt ons de uitgave van het Mededelingenblad van drie naar twee stuks per jaar terug te brengen. Twee bestuursleden, mw. Jansen-Glas en de heer Martens, zijn niet herkiesbaar, terwijl er slechts één candidaat wordt voorgesteld. Dit vindt zijn oorzaak in de statuten, waarin staat vermeld dat het bestuur uit een oneven aan tal leden bestaat. Dat wordt nu elf. De heer Brandenbarg krijgt dan de gelegenheid wat over de commissie Streekkunde te zeggen. In de eilandelijke Bovo-commissie (basis onderwijs - voortgezet onderwijs) is de gedachte iets met de jeugd

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 4