Toen m'n in êên van die ondergrondse gangen waere schóte ze buute zö'n kenon af. Mènsenlieve, wat géé zö'n anderaollef onse kruut 'n tètte. M'n arte sloeg t'r 'n kêêr van over. Ma, kwa, je bin 'n dagje uut. 'k Wéte nie oe of 't mit joe is, ma ik kriege 't èrregh in m'n lenden van dat geslenter in dat gestae. Dat za wè van de ongewoonte wéze. Ma, toch, 'k was blie da m'n wï nae de Kapschuure gienge vó 't middagmael. M'n adde wè 'n partij geweld gezie, zöma midden in die vredige, zonneovergöte weareld wae de lente overénejubelde... 't Middagmael loog d'r nie om. Aollerlei sóórten bróód, vleiswaeren, 'n krokette in sloten mit koffie in thee as je dat wou. 'n Moelekeid was t'r wè, zeker vó de vrouwen, om d'r wi 'n bitje vanaf te kommen. Dat wier opstèlle in rijen van viere om bie 't uusje terechte te kommen. Ma, wie let daer op as je 'n dagje op stap bin. 's Middags was 't oak wï loape, kieke in luustere geblaeze. Wullie adde zö'n kort aodig wuufje as gids getroffe; 'n èlder stemmetje, korte bêêntjes - dan gieng 't nie zó ard - in: véé wéte. D'e van ouwe, za'k ma zégge. Dat vestiengdêêl van Naerden ei wè wat. Mooie rechte straeten mit kinderkopjes, 'n keië-randje in 'n kleinkerpas vó de voetganger, 't Binne „trek-straeten". Ze binnen zó angeleid dat mêêsta de wind d'r deu jaegt. Dat Dééë ze vó de kruutdamp; ka je naegae. Onder véé raemen van de mooie, ouwe uuzen, waere bakken mit blommen opg'ange. Dat mó j's in Zurrikzêêë prebêêre. Dan ka je èlleke wéke nae de mart om nieuwe blommen, om van de bak wae z'in stae ma nie te praeten.... M'n kwaeme oak nog 'n êêle kró mit Tsjechen tegen. Die maeke 'n bédevaert nae Naerden vanwége Comenius, 'n dienker, opvoeier in 'n man van vrede uut de Tsjechische contreiën. 'n Gróót standbeeld in 'n mausoleum ou z'n naegedachenis gaende. Havel kon't oak nie laete even bie z'n te gae kieken. In de gróöte of St. Vituskèrreke zitten nog a wat kogels uut vroeger tieën. Ze schóte toe a vrêêd óöge, ma, ja, 't za wè waer wéze. Toe m'n t'rug kwaeme mochte m'n de Kapschuure nie mï in. 't Was aomae betaeld: poppetje gezie, kasje dicht. Ma gelukkig, staminéé's bin d'r genog. Zó rond 'n uure of viere gieng 't wï op uus an. As je dan nae 'n uurtje of twêêë d'n dikken toren wï ziet dienk je toch bie j'n eige: ze motte uut Naerden oak ma 's deze kant uutkomme, want ier is 't oak nie vó de poes. Tienduuzende komme deze kant uut. Dat zei toch wè wat, zou'k zégge. Toe'k bie de wesbrugge m'n reisgenoten gedag zwaoide docht 'k bie m'n eige. „Mot dat noe persé wï 'n jaer duure êêr m'n mekaore zie?" M'n èbbe ier „tuus" op 't eiland oak nog a 't êên in 't ander om te bekieken, zou'k zó zégge. Dae mó m'n 's wat an gae doe!! ellep 's méédienke! ARJAON 271

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 17