bijeengebracht door Joop van Loo. Met erkentelijkheid maken wij opnieuw mel ding van de financiële steun van de Slavenkas in verband met de artikelen van Meijer en Uil. Belangrijk is ook de subsidie uit de verenigins- kas van Stad en Lande, groot 1000 gulden. Besloten moest worden de verkoopprijzen aan te passen. De verkoopprijs voor leden werd ver hoogd van 25,- tot 29,-. Voor niet - leden en in de boekhandel kost de nieuwe Kroniek in plaats van 28.- thans 32.50. De verkoopprij zen voor de oudere jaargangen werden even eens aangepast. De boekhandels zorgden op nieuw voor een belangrijk deel van de afzet. Via de Zeeuwsche Boekhandel werden boven dien een deel van de leden voorzien van de nieuwe Kroniek. Op het einde van het jaar hebben wij besloten de restanten van de oudere jaargangen tot en met 1990 over te doen aan de Zeeuwsche Boekhandel te Zierikzee. Om de verkoop te stimuleren besloot het be stuur van Stad en Lande een promotiefolder te laten drukken. Met als motto 'Kom over de brug' werd deze verspreid op een aantal strate gische locaties op Schouwen - Duiveland en voorts huis - aan - huis in Dreischor en Nieuwerkerk. De folder diende een tweeledig doel: de promotie van de vereniging en van het jaarboek. Helaas had deze actie slechts beperkt succes. De verkoopcijfers geven nagenoeg het zelfde resultaat te zien als in 1993. Een positief punt is dat de verkoop stabiel blijft en niet ver der achteruit is gegaan. Ook de kroniek - 1994 werd weer gedrukt bij De Vries Drukwerk te Zierikzee. Alle bijdragen werden op discette afgeleverd. Dit kon geschie den dankzij de medewerking van de auteurs. Het ligt in het voornemen om te streven naar verdere uniformering bij de aanlevering. Daartoe dragen ook bij de aanwijzingen, die wij aan de auteurs verstrekken. Daarin wordt infor matie verschaft over een aantal technische aan gelegenheden, maar ook over inhoudelijke as pecten. Vanaf de 18de jaargang is gekozen voor een nieuwe omslag. Deze wordt gevormd door een fragment uit de kaart "Zelandicarum insularum" door Jacob van Deventer uit het midden van de 16de eeuw. met daarop Schouwen - Duiveland. Deze kaart sierde ook de 19de jaargang, ditmaal in blauw - grijze uitvoering. De presentatie van de nieuwe jaargang vond op geheel andere wijze plaats, dan tot dusver het geval was. Ditmaal niet op de ledenvergade ring, maar tijdens een speciale bijeenkomst in restaurant Mondragon te Zierikzee op donder dag 17 november 1994. Een bijzondere rol was weggelegd voor een hoogaars uit de museum haven. Met de nieuwe Kroniek aan boord arri veerde het schip in de Oude Haven. Aan boord waren als jonge matrozen de zoons van de au teurs Meijer en Uil. die een artikel schreven over het vergaan van een beurtschip. Na enig zoekwerk konden zij een pakje met de nieuwe boeken aanreiken aan onze voorzitter. Dankzij de medewerking van de Slavenkas en de Stichting Museumhaven Zierikzee kon deze ge beurtenis plaatsvinden. Zierikzee, februari 1995. dr. J. A. Brandenbarg, voorzitter H. Uilsecretaris Zwaar beladen bladerpracht Uitgeschoten levenskracht Toegenomen zonnelicht Groen geworden aangezicht Opgetogen zomertijd Herverkregen zekerheid Bevestiging van diep gebed Geloof in liefde omgezet Uit: Als meeuwen krijsend boven zee... door Erna Jurg 552

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 6