DE ONDERKANT BOVEN balans te zijn. Om de positieve kant wat extra te benadrukken, volgt hier het laatste citaat. Het is opgeschreven door de schrijver Nescio in zijn ver haal 'De uitvreter': 'Zeeuwen zijn de beroerdsten niet'. Amen. Betty Blikman Geraadpleegde literatuur: 1A.M. Geluk, Eens een erbarmelijk land...., Kroniek van het land van de zeemeermin, 1978 2. F. Beekman, De oude kajak van Zierikzee, Kroniek van het land van de zeemeermin, 1990 3. P.J.Meertens, Multatuli. G.A.S.D. inv. nr. 1018m 4. Odilon Redon, Catalogus bij de tentoonstelling van zijn werk in het Gemeentemuseum te Den Haag, 3 mei - 23 juni 1957 5. Kronkel, Het Parool, 27 oktober 1950 GEOLOGISCHE KAART VAN ZEELAND KLAAR Op 18 september 1997 werd in de Abdij van Middelburg de geologische kaart van Zeeland gepresenteerd. De zaal was afgeladen vol, de foyer puilde uit van de computers en enorme kaarten vulden tentoonstellingspanelen langs de wanden. Velen uit de (Zeeuwse) wereld van archeologie, historie en geologie waren aanwe zig, want hier werd historie geschreven. Zeeland is namelijk de eerste provincie waarvan de ondergrond is onderzocht èn in kaart gebracht. De oorzaak van deze voorsprong op andere delen van het land moet worden gezocht in de watersnoodramp van 1953. Deze ramp heeft veel voor Zeeland en de getroffen gebieden daarbuiten betekend. Voor Zeeland had het ech ter, naast de Deltawerken en de vele herverkave lingen, ook tot gevolg dat de ondergrond moest worden onderzocht om al deze werken goed gedocumenteerd te kunnen uitvoeren. Een ramp die velen het leven kostte en anderen hun leven ingrijpend en vaak blijvend heeft veranderd en die zoveel veranderingen in het landschap in gang heeft gezet, zorgde tevens voor een uniek inzicht in de bodem van Zeeland. Het behoeft overigens geen betoog dat het landschap van Schouwen-Duiveland door de ingrepen na de ramp drastisch is veranderd. Dat dit niet - en dat geldt natuurlijk ook voor de andere delen van Zeeland - alleen in de periode na 1953 gebeur de, maar een continu proces is, wat al miljoenen jaren aan de gang is, moge ook duidelijk zijn. De kaarten die het geologisch onderzoek beeldend maken, getuigen hiervan. Met de presentatie van de geologische kaart, werd ook een steeds meer onder vuur liggende theorie ten gave gedragen, de transgressietheorie. Hoe lang kunnen theorieën standhouden? Een paar voorbeelden. De beroemde archeoloog Thompson heeft tot zijn dood volgehouden dat de tekens op de Maya-bouwwerken in Zuid- Amerika slechts symbolen waren, terwijl in de tussentijd diverse wetenschappers uit verschillen de hoek er een taal in herkenden. Pas na de dood van Thompson werd door navolgers van hem toegegeven dat het wellicht een taal betrof. Over macht gesproken. Ander voorbeeld: er zijn onverklaarbare vondsten gedaan in Egypte die de theorie over het ontstaan van Egypte onder mijnen; de Egyptologen laten onderzoekers die daar het fijne van willen weten niet eens meer toe op de terreinen. Over macht gesproken. De transgressietheorie over het ontstaan van Zeeland en omstreken werd al vanaf de jaren zeventig in twijfel getrokken, maar nu pas ten grave gedragen. Over macht gesproken? Of niet, omdat het dan ineens akelig dichtbij komt? Feit is dat veel archeologen en in navolging van hen ook historici, het wel makkelijk vonden dat er een waslijn was ontworpen waaraan zij hun was 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 44