1998 IN HET KORT naar buiten. Deze dient zoveel mogelijk te wor den ontzien. Hoogstens kan gedacht worden aan een enkel openbaar gebouw, zoals een bibli otheek, museum of bejaardenoord van beschei den afmeting en hoogte, in de lijn van de bestaande bebouwing en bij voorkeur in de plaats daarvan. Ook de wethouder van Ruimtelijke Ordening en zijn ambtelijke mede werkers zeiden die menig te zijn toegedaan. De komende jaren zullen uitwijzen of zij bij dit standpunt zullen blijven. Actueel is met name de vraag of er ten zuiden van de Boerenweg meer bedrijfsgebouwen bij mogen komen. Wij zullen ons daar in elk geval krachtig tegen verzetten. b. de vormgeving In de tweede helft van het jaar ontwikkelde zich vervolgens een discussie rondom de vormgeving van het nieuwe gemeentehuis. Gekozen werd voor een geavanceerd ontwerp van de Amsterdamse architekt Rau, dat het voordeel had betrekkelijk weinig grond in beslag te nemen. Helaas bleek een ondergrondse parkeer garage in combinatie met een verdiepte parkeer ruimte te duur, zodat een belangrijk deel van de onbebouwde ruimte als parkeerplaats zal wor den gebruikt. De totale kosten bleken niettemin aan de zeer hoge kant: 43 miljoen gulden. Over de esthetische merites van het ontwerp liepen de meningen in de commissie nogal uiteen, zodat besloten werd aan het bestuur geen advies uit te brengen. Bedrijventerrein Renesse De bodemprocedure in dit al lang lopende geschil met de gemeente, waarbij wij onze inspanning bundelden met de Stichting Slot Moermond die zich juridisch liet bijstaan door Advocatenkantoor Van Pijkeren en Van Leeuwen te Zierikzee had plaats op 29 september 1998. Zoals bekend (zie Mededelingenblad 88 en 91) had de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur ons verzoek om een voorlopige voorzie ning al een jaar eerder toegewezen. Vier maan den later maakte deze zijn definitieve uitspraak bekend: het beroep werd gegrond verklaard en de besluiten van de gemeente en provincie ver nietigd. Hiermee lijkt de aanleg van een bedrij venterrein te Renesse van de baan. Glastuinbouw Sirjansland In de door de gemeente te Sirjansland georgani seerde hoorzitting bleek ook onder de plaatselij ke bevolking veel verzet te bestaan tegen de grootschalige plannen van de gemeente om het thans toegestane glastuinbouwareaal van 20 ha. netto glas te verdubbelen tot 40 ha., waarmee er in dit landelijk gebeid sluipenderwijs een industriegebied zou worden gecreëerd van meer dan 100 ha. Later in het jaar bood de gemeente ons de gelegenheid onze bedenkingen naar voren te brengen. Zoals te doen gebruikelijk wer den deze, samen met die van de andere tegen standers, ongegrond verklaard, waarna zij bij de provincie de zgn. Artikel 19 procedure startte. Tegen de provinciale goedkeuring daarvan zijn wij van plan ons bezwaar aan te tekenen. De bedenkingen die de Vereniging bij Provinciale Staten tegen de door ons gewraakte passage in het Streekplan had ingediend Mededelingenblad 91) werden overigens (door hetzelfde orgaan) niet-ontvankelijk verklaard. D. M. Schorer Januari: - In de nacht van 31 december op 1 januari is de Bruse teerschuur, een fraai en bijzonder object, afgebrand (Zierikzeesche Nieuwsbode (ZN), 2-1) - Het gemeentearchief komt in het nieuw te bouwen gemeentehuis {ZN, 8-1) Schouwen-Duiveland is in symbolen op de ambtsketen van de burgemeester uitgebeeld (ZN, 8-1) De restauratie van de korenmolen 'Aeolus' te Dreischor kan dit jaar beginnen {ZN, 19-1) 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 31