VAN DE REDACTIE Behalve de jaarverslagen over 2001 van de Com missie Streektaal en de Commissie Monumenten kunt u in dit nummer de gebruikelijke jaarverslagen en het verslag van de Najaarsvergadering lezen. De Commissie Monumenten is blij met de verkrijgbaarheid van de bekende, eenvoudig geëmailleerde huisnummerbordjes. Aangebracht naast de voordeuren van monumentale gevels, vallen deze bordjes nauwelijks op waardoor de architectuur van een interessant gebouw meer aandacht kan trekken. Aan de voltooiing van de ordening en beschrijving van de toegang op de 'papierberg' van de wees kamer van Zierikzee, een belangrijk en veelzijdig archief, wordt in dit blad aandacht geschonken door middel van een groot artikel en een speciale aflevering van 'Uut de pepieren'. Het kaft wordt versierd door een detail van een schilderij van een beroemde Brusselse meester dat ooit in Zierikzee kan hebben gehangen, zoals blijkt uit een van de duizenden boedelbeschrijvingen uit het Wees kamerarchief. Voor het schrijven van het artikel werd een bezoekje gebracht aan het vertrek in het oude stadhuis van Zierikzee, waar eens de weesmeesters beraadslaagden over de bekostiging van de opvoeding van de Zierikzeese weeskinderen en hun stukken opborgen in de nog bestaande archiefkasten. Nu bergt een van de kasten de telefooncentrale van de vroegere gemeente Zierikzee. Het fraai betimmerde vertrek is thans een kleed- en bergruimte. Carolien de Vrieze heeft voor haar rubriek 'Praet' een gesprek gehad met de winnaar van de Archief trofee 2001die in een jaar tijd bijna honderd maal in de studiezaal van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland was te vinden. In 1899 kon men in Zierikzee de eerste "bewegen de lichtbeelden" gaan zien, enkele jaren nadat de gebroeders Lumière deze in Parijs hadden vertoond. De Groningse bioscoopexploitant Westra vertelt over de begintijd van de filmvertoning te Zierikzee. De tentoonstelling 'Er zit muziek in geschiedenis!', die u in de maanden maart - juni kunt bezoeken in het Zeeuws Archief, toont documenten uit de Zeeuwse muziekgeschiedenis. Om Zeelands muziekgeschiedenis goed te kunnen documen teren, werden objecten verzameld uit alle delen van de provincie. Muziekhistorisch Schouwen- Duiveland is vertegenwoordigd door een aantal objecten, waarvan de verdienstelijke vioolcompositie 'O mein lieber Augustin' van de in Bohemen geboren en naar Zierikzee getrokken componist en musicus Charles Hofmann, de maquette van de klokkentoren van het Zierikzeese stadhuis en twee negentiende-eeuwse bundels voorbeelden zijn. Een van de bundels bevat gedichten en liedteksten in 1886 uitgekozen en in verschillende kleuren inkt gekopieerd door de jonge, over de Zeeuwse wateren varende belastingambtenaar Johan Chr. A. W. Hoek, die korte tijd later in Bruinisse kwam wonen. Van alles wat de aanvankelijk voor het onderwijs bestemde Jan Hoek in zijn leven heeft gekopieerd, resteren nog zo'n 150 pennenvruch ten. De dichtstukken haalde hij onder meer uit de bundels van de dichters Bellamy, Borger en Van Zeggelen. Uit de tentoongestelde bundel blijkt onder meer zijn belangstelling voor de zee, de vaderlandse geschiedenis, de plaatsen uit zijn jeugd en zijn aandacht voor humoristische gedichten. Dit door hem als "tweede deel" aangeduide boekwerkje vermeldt titels als: 'Zeemans-Liedjen', 'Naar Zee!', 'Madagaskar veroverd door de Nederlanders in 1660', 'Belgische Slimheid anno 1830', 'Aan 't Scheve- ninger strand', 'Gezicht op den grooten vijver in 't Haagsche Bosch', 'Klaaglied van Jan Chagrijn' en 'Mooi Machteld'. Onder de titel van 'Augus tijn' schreef hij de vertaling van het ter sprake gekomen Duitse volksliedje, dat omstreeks 1800 werd bewerkt door genoemde Charles Hofmann. Jan Hoeks vader Melchior A. A. Hoek, als commies Rijksbelastingen 1ste klas en geadmitteerd commies-roeier laatstelijk werkzaam in Middelburg en Hansweert, heeft omstreeks 1845 de andere bundel aangelegd voor zijn eerste vrouw, de geboren Pruisische Maria Jobst. Meer dan veertig 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 5