HERDRUK 'KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN (SCHOUWEN-DUIVELAND)' voorzitter van de Commissie Monumenten. Voorzitter Erbrink roemt het vele wat hij had gedaan voor Stad en Lande. Hij stelt aan de ledenvergadering voor, de heer Doeleman te benoemen tot erelid. Dit voorstel wordt met applaus beantwoord. Doeleman vindt dit toch wel een moeilijk moment, maar belooft waakzaam te blijven als erelid. Zijn echtgenote heeft haar man vele avon den moeten missen en wordt hiervoor met bloe men zeer bedankt. Van mevrouw Overbeeke - Sacré kan geen afscheid worden genomen, omdat ze op reis is. Zij heeft in de Commissie Kleine Monumenten gezeten, was een poos bestuurslid en hielp de afgelopen jaren bij de ver zending van het Mededelingenblad Stad en Lande. Mevrouw E. W. Blikman - Ruiterkamp wordt welkom geheten in de Commissie Mededelingenblad. Opgemerkt wordt dat de Commissie nog wat hulp kan gebruiken bij het verzendklaar maken ervan. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Vervolgens krijgt de heer D. van der Wekken als voorzitter van de Commissie Jaarboek het woord om de nieuwe Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) te presente ren. Hij vertelt dat archivaris Uil besloten heeft het secretariaat neer te leggen, dat hij sinds het eerste begin van de Kroniek had vervuld. Mevrouw drs. Liesbeth van der Doe - van der Geest zal hem gaan opvolgen. Van der Wekken vertelde dat de Commissie Jaarboek een zeer goed product maakt en met veel toewijding zich buigt over de cultuurhistorie. Dit afgelopen jaar is het, vijftig jaar na de watersnoodramp van 1953, een jaar vol herdenkingen. Al in een vroeg stadi um had de Commissie besloten een speciaal themanummer te maken, maar dit moest juist aspecten bevatten die niet bij de officiële herden kingen ter sprake waren gekomen. Nu wordt het resultaat gepresenteerd: een extra dik themanummer met 150 pagina's. Er was ook een aantal sponsors bereid in het boek te investeren: de Vereniging, het SNS-fonds van het Nut, de Zeelandiagroep en de Slavenkas. Eigenlijk sponsort De Vries Communicatie de Kroniek ook door hun adviezen en hulp. Hij biedt het jaar boek 2003 aan de leden aan en vervolgens aan de loco-burgemeester, mevrouw Van de Velde - de Wilde. Daarna krijgen de auteurs het woord om in het kort te vertellen waarover hun artikel gaat. De heer drs. A. J. Rotte is afkomstig uit Nieuwerkerk en schetst de dramatische lotgeval len van dit dorp, waarbij het aantal slachtoffers uit Nieuwerkerk van 289 naar 290 ging. Verder komen onder meer een artikel over Simon Carmiggelt die hier als verslaggever van Het Parool werkzaam was en de totstandkoming van het nationale gedenkboek De Ramp ter sprake. Vervolgens spreekt bestuurslid Van Loo over het boek Gekwelde Grond. Ook de realisatie van de Noorse geschenkwoningen kwam aan de orde. In het totaal worden er tien verschillende artike len door auteurs of plaatsvervangers ge ïntroduceerd. drs. P. F. Vleugel Het themanummer 2003 van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) over de watersnoodramp 1953 was binnen een week na het verschijnen volledig uitverkocht. De redactie kon na zorgvuldige overweging besluiten tot herdruk. De herdruk van de Kroniek 2003 zal verkrijgbaar zijn in de tijd van verschij ning van het nummer van het blad Stad en Lande dat u nu in handen hebt. Bestellingen worden op de volgende adressen genoteerd: - Rob de Jongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Haamstede (tel. 06-20776760); - Joop van Loo. H. J. Doelemanplein 9, 4301 GC Zierikzee (tel. 0111-412926). Voor niet-leden zal het jaarboek bij de boekhan del verkrijgbaar zijn. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 28