JAARVERSLAG COMMISSIE JAARBOEK De Commissie Jaarboek bestond in 2006 uit de volgende personen: Daan van der Wekken (voor zitter), Liesbeth van der Doe-van der Geest (secre taris), Rob de Jongh (penningmeester), Wim Hack, Rob van Leeuwen, Joop van Loo (eindredacteur), Lydia Mol-Sipman en Huib Uil. In het najaar verscheen de 31ste editie van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Dulveland). De officiële presentatie vond plaats op 24 november te Ouwerkerk, tij dens de Najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Een van de auteurs, de heer Kort, gaf die avond ook een lezing over zijn onderwerp de gemeenteveld wachters op Schouwen-Duiveland. Heel toepasse lijk werd het eerste exemplaar van het jaarboek door de voorzitter van de commissie aangeboden aan de voormalige voorlichter van de Politie Zeeland, de heer J. van Mourick. De Kroniek-2006 bevat zeven artikelen en telt in totaal 131 pagina's. De bijdragen zijn van uiteen lopende aard en schetsen een tijdsbeeld van het leven, wonen en werken op Schouwen-Duiveland. De auteurs, die geheel op vrijwillige basis mee werken, zijn mensen die een sterke betrokkenheid hebben met Schouwen-Duiveland en vaak een bevlogenheid hebben met het onderwerp. Na een gedegen studie van de beschikbare bronnen komen zij tot hun verhaal. De Kroniek opent met het artikel van dr. Albert Kort over veldwachters op Schouwen-Duiveland: 'Hier heerst orde'. Hij beschrijft het ontstaan en functioneren van de veldwachterij in de negen tiende en twintigste eeuw. Betty Blikman- Ruiterkamp heeft zich bezig gehouden met het leven van rechtbankpresident Siert Triezenberg (1870-1931), die een aantal jaren verbonden was aan de Arrondissementsrechtbank te Zierikzee en daarnaast ook enkele schilderijen maakte. Onder de titel 'In Luftwaffe-grijs' wordt de strategische rol van het vliegveld Haamstede in de Tweede Wereldoorlog in historisch perspectief geplaatst door drs. Erwin van Loo, wetenschappelijk mede werker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Tegelkenner J. H. van den Berge trof in het pand Nieuwe Haven 69 te Zierikzee 'voluut- stenen' aan en beschrijft naar aanleiding daarvan het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van tegeltableaus en schoorstenen vanaf de zes tiende eeuw in 'Van scöresteen tot tegelpilaster' Dit artikel is fraai geïllustreerd met kleurenfoto's van nog op Schouwen-Duiveland voorkomende monumentale schoorstenen. Al eerder was schoolmeester Manus van der Jagt uit Burgh het onderwerp van een bijdrage in de Kroniek. Dr. Lo van Driel zet in zijn bijdrage 'Onder schoolmeesters. Het Zeeuwse leesboekje van Manus van der Jagt en een postscriptum over J. H. van Dale' de schoolmeester neer als auteur en geeft zijn relatie aan met zijn collega schoolmees ter 'de' (dikke) J. H. van Dale. De kwestie rond de besteding en het vermogen van de Zierikzeese Slavenkas en de stichting van een ziekenhuis 'ergens' op Schouwen-Duiveland wordt door gemeentearchivaris Huib Uil uit de doeken gedaan. De traditie om elk jaar in het jaarboek dialect of dia lecten van Schouwen-Duiveland aan bod te laten komen, wordt ook in deze jaargang voortgezet. Drs. Rob van Leeuwen geeft aan de hand van frag menten uit het gepubliceerde werk van wijlen mevrouw Wiebrens-Beekman uit Bruinisse het ver schil aan tussen geschreven en gesproken dialect: geweun, spontaan, zö kdinkeschrief ik 't op Naast steun uit de verenigingskas werden finan ciële bijdragen ontvangen van de Slavenkas en het SNS 't Fonds, beiden te Zierikzee. In het begin van het jaar werd de Commissie verblijd met de mede deling dat sponsor SNS 't Fonds te Zierikzee voor de komende drie jaren subsidie wil verstrekken voor het jaarboek. Dat is voor de financiële situa tie van de Kroniek een goede ontwikkeling. Het 31ste jaarboek werd zoals altijd weer op een bijzondere manier vorm gegeven en gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoop prijs is voor leden van Stad en Lande 15 euro. Niet leden betalen 19 euro. Zoals gebruikelijk werd een belangrijk deel van de oplage afgezet via de boek handel. De Kroniek-2006 is ook verkrijgbaar bij Joop van Loo, H. J. Doelemanplein 9, 4301 GC Zierikzee, tel. 0111-412926. Commissie Jaarboek 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 24