JtilDD ELB^S/" VAN DE REDACTIE C^BEW. EK/ Het voorjaar brengt ook steevast het jaarlijkse eer ste nummer van Stad en Lande in huis en tuin! Wat kunt u in dit exemplaar vinden, afgezien van de in deze tijd van het jaar gewone jaarverslagen van de commissies? De auteurs Wim de Vrieze te Burgh-Haamstede en Henk Dalebout te Zierikzee komen aan het woord over de gevonden gedenksteen van de ambachts heren van het Schouwse Welland. Betty Blikman- Ruiterkamp, lid van de redactie, schrijft over in de jaren vijftig van de twintigste eeuw op Schouwen- Duiveland opgevangen Hongaren. 'Uut de pepie- ren' betreft het op zijn Frans aanspreken van de vader in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Achterin vindt u weer het jaarlijkse over zicht van interessante nieuwsfeiten van het voor gaande jaar. Bruënaar Rien Hoek heeft met belangstelling het artikel in het voorgaande nummer gelezen, over de veldwachters in zijn woonplaats. Hij merkte naar aanleiding hiervan op, dat de familienaam van de veldwachter Abraham I. van Bartel eigen lijk Van Bortel is. De rubriek "Praet" is gevuld met de neerslag van het vraaggesprek gevoerd met Jaap Schoof, voor zitter van het bestuur van het Watersnood museum 1953 in Ouwerkerk. Leen Kristelijn in Aalsmeer stelde een vraag over een spreekwoord dat zijn in Vlissingen geboren en getogen moeder Maria A. W. H. Schuurbiers gebruikte. Zij zei altijd als zij iemand hoorde kla gen van wie zij vond dat hij of zij overdreef: 'Ik wou dat mijn koetje zo ziek was!' Zou deze uit drukking afkomstig kunnen zijn uit het kleine boerenbedrijf? De ziekte van een koe betekende vroeger voor de keuterboer een grote strop. Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland heeft besloten dat na tien jaar productie van het tijdschrift, het andere grote drukkersbedrijf op het eiland, weer de gelegen heid zou moeten krijgen om dit te drukken. De redactie heeft de directie van de Zierikzeese drukkerij, De Vries Communicatie Centrum, dank gezegd voor tien jaar vakkundigheid en geduld van de vriendelijke en behulpzame medewerkers. De redactie vertrouwt erop dat de samenwerking met LnO drukkerij/uitgeverij in Zierikzee prettig en voorspoedig zal zijn. Opnieuw verandert de samenstelling van de redactie! Jan Verduijn den Boer zal een dezer dagen uit het gezelschap stappen, waartoe hij al sinds 1990 behoort. Tijdens de laatste redactiebij eenkomst is er met bloemen afscheid van hem genomen. De oud-hoofdwaterbouwkundige van het Hoogheemraadschap Delfland, met zijn goede jeugdherinneringen aan het eiland, betrok na de pensionering, samen met echtgenote Lenie Verduijn den Boer-Gorzeman de voormalige tim mermanswoning van Noordgouwe. Bijna onmid dellijk na de vestiging heeft hij zich sterk gemaakt voor de redactie, op de terreinen van fotografie en verzendklaar maken van het blad, vaak gesteund door Lenie. Hij heeft jarenlang geknipt uit kranten en huis-aan-huisbladen ter samenstelling van de destijds naar het idee van de Zierikzeese burge meester De Meester gelanceerde rubriek 'In 't kort'. Jans hoge leeftijd beweegt hem het nu iets rustiger aan te gaan doen. De redactie gaat ver der; helaas zonder zijn opgewekte en betrokken persoonlijkheid. Merel Bootsma, sinds kort lid van de Commissie Planologie, heeft toegezegd de buitenfotografie over te nemen. HENDRIK RUKKER, Casicleio op Schuddebeurs, adverteerd, dat op aanlhande Maandag, zijnde den tweeden Pinxteidag, een Prijs zal te winnet) zijn voor het hardlopendst Paard; ook zal op dien zeiven dag hij bcm de Kat uit de Ton worden gtkneppekJ.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 5