65 Een van de taken van de Natuur-en Vogelwacht is nauw lettend de streek, uitbreiding en bestemmingsplannen te bekijken. Indien dit nodig is t. o. v. de natuur-of milieubescherming, kunnen dan bij de verantwoordelijke instanties bezwaar schriften worden ingediend. Aangezien we lid zijn van het Zeeuwse Coördinatie,Or gaan, gebeurd dit meestal via deze overkoepelende Stichting. Bij het Plan Buitengebied Zierikzee hebben we echter gemeend om, naast het bezwaarschrift van het Zeeuwse Coördinatie Orgaan, ook zelf nog een bezwaarschrift in te moeten dienen. We publiceren dit nu in "de Sterna" om te laten zien dat de Natuur-en Vogelwacht ook op dit gebied zo veel moge lijk waakzaam is. Aan: De Gemeenteraad van Zierikzee Stadhuis, Meelstraat ZIERIKZEE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: 770703 15 juli 1977 Bijlagen: Onderwerp: Bezwaarschrift Plan Buitengebied Geacht College Het verheugt ons dat ook de Gemeente Zierikzee eindelijk zijn Plan Buitengebied ter visie kan leggen. Daar er intensief overleg met het Zeeuws Coördinatie Or gaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming heeft plaats gehad over het "Plan Buitengebied" kunnen wij ons geheel conformeren met het standpunt, de opmer kingen en bezwaren door deze Stichting ingebracht. Toch willen wij onze voornaamste bezwaren nog even weer geven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 67