Broedvogels van de Zeepeduinen, 1960-1994 Zeepeduinen. Foto:Kees de Kraker. Jan-Willem Vergeer Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland Verscholen achter de duinranddorpen Burgh en Haamstede ligt een kilometers brede strook buitenduin, veruit de grootste van Zuidwest-Nederland. Het oostelijke deel van dit buitenduin- complex wordt gevormd door het circa 300 hectare grote Zeepeduinen-complex. Een prachtig duingebied met vochtige valleien, struweel, open stuifvlaktes en bos (figuur 1Een gebied ook metin natuurhistorische zin, een geschiedenis van ups en downs. In dit artikel zal een kort beeld worden geschetst van de ontwikkelingen in het Zeepe in de afgelo pen dertig jaar. Vervolgens zal een poging worden gedaan om een beeld te geven van de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad op de vogel stand in het gebied, waarbij tevens het belang van het doen van regelmatig onderzoek aan broedvo gels in een gebied als het Zeepe zal worden aan gegeven. Ontwikkelingen in het Zeepe, 1960-1994 voor 1960 Het Zeepegebied heeft eeuwenlang behoord aan de adellijke bewoners van het aan de rand van het gebied gelegen "Slot Haamstede". De woeste duingronden werden door de hoge heren vooral gebruikt voor de jacht. In het kasteel zijn nog een aantal in het gebied geschoten curiositeiten als Steppenhoen en Bastaardarend te bewonderen. Naast de jachtgenoegens verschafte het gebied de adellijke heren nog een bron van inkomsten, door dat het werd verpacht aan boeren. Deze weidden hier hun rundvee;een vorm van "extensiefbeheer" die eeuwenlang een stempel heeft gedrukt op het gebied. Naast het weiden van vee werden op kleine schaal ook akkertjes aangelegd en bos (vnl. Zwarte Figuur 1Vereenvoudige vegetatiekaart van het Zeepe (Naar Van Wijngaarden in prep.) 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 5