Recent onderzoek in de Grevelingen De voedselkeuze van Aalscholvers in de Grevelingen in het seizoen 1993-1994 Kees de Kraker Na de afsluiting van de Grevelingen in 1971 stortte een menigte onderzoekers zich op het ge bied.Tal van overheidsdiensten, regelmatig in onderlinge competentiestrijd verwikkeld, stuur den mensen het veld in om alle veranderingen vast te leggen en zo mogelijk de onderliggende ecologische processen te ontrafelen. Meten is weten. In de eerste 12 -15 jaar is er op veel terreinen onderzoek verricht. Hetgeen, naast stapels rap porten en proefschriften, o.a. resulteerde in een heel aardig, populair wetenschappelijk boekje "Het Grevelingenmeer, van estuarium tot zoutwatermeer" (een bundeling van eerder versche nen artikelen in het maandblad Natuur Techniek, 1985). Dankzij al deze wetenschappelijke belangstelling behoort de Grevelingen tot de best onderzochte terreinen van Nederland. Voor iemand die in het gebied geïnteresseerd is, is dat een prettige aangelegenheid. Na een aanzienlijke afname in de onderzoeksak- tiviteiten sinds 1985, was er recent een kleine ople ving te bespeuren. In korte tijd (december94 - mei '95) verschenen er drie rapporten van Bureau Waardenburg over verricht onderzoek in de Gre velingen in opdracht van verschillende overheids instanties. Deze worden hieronder besproken .Ver der verscheen er een fraai uitgevoerd boekje "Het Grevelingenmeer natuurlijk ingericht; achter gronden van 25 jaar inrichting en beheer" van de hand van Hans Visser (een publicatie van Rijkswa- terstaat-directie IJsselmeergebied, voorheen be kend als de RIJP). Hierin wordt een algemeen beeld geschetst van de ontwikkelingen in de Gre velingen sinds de afsluiting, waarbij ook inrich- tings- en recreatie-aspecten aan bod komen. Dit boekje kan gezien worden als het sluitstuk van de inrichtingsaktiviteiten van voornoemde dienst in de Grevelingen. Pagina 17 van "De. Grevelingen natuurlijk ingericht". Het is altijd interessant om te weten wat de samenstelling van het menu van een bepaalde vogelsoort is. Wanneer dit menu deels bestaat uit een ook door mensen geëxploiteerde voedselbron, wordt het doen en laten van de desbetreffende soort vaak met argusogen gevolgd. Bij teruglopende vangsten en het regelma tig terugkerende beeld van een Aalscholver met een kronkelende Paling in zijn bek, worden de conclusies soms snel getrokken. Dat zulks ook in de Grevelingen het geval was, konden we herhaaldelijk uit de eilan- delijke pers vernemen.Toenemende klachten vanuit de visserijsector waren dan ook de aanleiding voor dit onderzoek, dat in opdracht van het IKC-NBLF (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) werd verricht. Aalscholvers zijn tamelijk opportunistisch in vangen, zullen ze het meeste eten. Nu kan dat van hun voedselkeuze: wat ze het makkelijkst kunnen gebied tot gebied, van seizoen tot seizoen en zelfs 77

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 11