Nestbescherming van weidevogels in de "Oude Oostdijk" te Goedereede Foto 's:Sieb Kuiper. C. Appel Men is hiermee begonnen in 1993 in de polder "Oude Oostdijk" te Goedereede. Alle begin is moeilijk, hoe dit aan te pakken? Door enthousiasme en doorzettingsvermogen van mensen als Krijn Tanis, voorzitter V.W.G. en Sieb Kuiper, opzichter Nat. Monumenten en nog een zes tal lief hebbers. In 1994 is dit vaste vormen gaan aannemen. Er werden rondes gemaakt om in kaart te brengen waar onze vogels het meest vertoefden. Zo konden de betreffende landeigenaren worden benaderd met de vraag of zij hun medewerking wilden verle nen aan dit project. Hun hulp hierbij is en blijft on ontbeerlijk. Een tiental landeigenaren werd bereid gevonden hieraan medewerking te verlenen. Eind maart wordt met betrokken landeigenaren contact opgenomen om een en ander door te spreken, want er dient terdege rekening gehouden te wor den met de eigenaarsbelangen. Dit houdt in dat er een beroep kan worden gedaan op de V.W.G. om gemarkeerde nesten tijdelijk af te dekken c.q ver plaatsen, afhankelijk van de uit te voeren bewer king van het betreffende perceel, zoals rollen, sle pen, bemesten, ploegen en zaaiklaar maken. Met toestemming van de eigenaar kan men bij sommige percelen een door de V.W.G. aangebracht bordje aantreffen met daarop de tekst: "Weidevogelbescherming verboden voor onbe voegden. Vrijwillig Weidevogelbeheer. Op dit be drijf werken boer en vrijwillige vogelwachten samen aan de bescherming van weidevogels. Niet vrij betreden Art. 461 W.V.G". Tekstborden van Stichting Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Hol land). In 1994 is men daadwerkelijk begonnen een en ander gestalte te geven. Iedere maandagavond om 18.30 uur. vanaf de eerste week in april is het verza melen bij Sieb Kuiper in de Oostdijkseweg. Gezien de toen beschikbare tijd heeft het markeren van nesten zich beperkt tot het noordelijk en noord oostelijk deel van de"Oude Oostdijk". Er werd een vakverdeling gemaakt, wat in 1994 resulteerde in 5 vakken op de kaart. Er werd enige malen een her melijn waargenomen, diezich regelmatigvergreep aan de legsels van onze broedende vogels. Het is de V.W.G. niet gelukt in seizoen 1994 gegevens te ver- 100

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 22