DeSMthlmit DRUKWERK HÏÏTEXCURSIE 5-10-'74 Om 9 uur verzamelden er zich een paar vogelwaarnemers en de groep groeide naarmate het later werd. Al gauw zagen we dat heel het veld rond de spuikom zéér grondig was gemaaid. Dat was jammer. Zelfs de rietkraag was een meter breed verdwenen. In de boezem zelf stond het water erg hoog, zodat het wemelde van de eenden. We konden goed de kleine wintertalingen onderscheiden van de veel grotere wilde eend. In de struiken vleog alweer een groepje koperwieken rond, wat ons eraan herinnerde dat het weer bijna winter ie. Geziene vogels: wilde eend 80, waterh-oen 5> witte kwikstaart 2, graspieper 6, veldleeuwerik 6, kluut 3, kokmeeuw 10, kievit 2, ringmus 20, koolmees 1, patrijs 12, blauwe reiger 1, groenling 2 heggemus 1, rietgors 1, merel 5> koperwiek 7* Peter Maas. PORT BETAALD HULST VOG E LWACHT 005T-ZEEUWS VLAANDEREN Indien onbestelbaar: retour aan: Saxhavenstr. 5> Hulst. Secr.G. Ottens, K. Doormanlaan 11, Terneuzen. OH5O-3504. Girorek. 265961 tnv pnm. De Steltkluut, Tivoliweg 12, Hulst. Redactie-adres: Saxhavenstraat 5Hulst. OH4O-3707. Jaargang 4- Hummer oktober 1974^ ALGEMENE LEDENVERGADERING. Een-algemene ledenvergadering zal iordcn gehouden op 14 november 1974 te Terneuzen, lunchroom van Assche, Noordstraat. Aanvang 20.00 u. Agenda 1. Opening en mededelingen - 2. Bestuursverkiezing i.v.m. het aftreden van de heer Koster. Candldaatstëlling is mogelijk tot voor de vergadering. In ge val van schriftelijke candldaatstëlling, deze-, onder bijvoe ging van bereidverklaring van de candidavfc, tijdig indienen bij de secretaris. 3. Rondvraag. 4. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte. PAUZE 5. Vertoning van films -en dia*s van de heren B. Grootjans en H. Cuppens. Vertoond worden opnamen van dieren en landschap pen uit onze eigen omgeving. EXCURSIES^ Voor excursies t/m eind oktober: zie Steltkluut 4, pag. 45. Zondag 17 november, excursie naar de schaapskooi op de Noord in Sa aftïngëVerzamelen te 9» 33 uur op Emmahaven, waarna we geza- melijk vertrekken naar de HedwigpolderDuur ca, 4 uur. Zaterdag 14 december, wandeling door het zuidelijk deel van de BraakmanVerzamelen op de Spanjaardsweg bij de afslag van de Middenweg. De Spanjaardsweg is de westelijke weg die naar Braak man-Zuid voert. 61.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1974 | | pagina 1