- lA - en versleten muziekinstrumenten bij zich, die min of meer 'bespeeld' werden. Wie zonder instrument was', zong onver staanbaar mee. In tegenstelling tot de kinderen, werden deze ouwejaersziengersin de huiskamer gelaten; de kin deren bleven 'op de stoepe'. De kunst was het voor de ou dere ziengers onbekend te blijven. Deze groteren werden ook niet afgescheept met enkele centen, maar met zilvergeld. Op meerdere plaatsen werd hun een borreltje geschonken. Hoe dichter bij middernacht, hoe lawaaieriger de troepjes dan ook werden l Onwillekeurig wekt dit gebruik enige reminiscentie aan de Sunderkloazen op de 'Waddeneilanden. De bezettende macht maakte het in 19^+0 en later onmogelijk, dit gebruik te handhaven, toen maskerade op de openbare weg strafbaar werd gesteld. Na de oorlog hebben enkelen nog af en toe het 'Ouwejaers- ziengenvolgehouden; we kunnen echter zeggen, o.at het na 1950 - I960 geheel verdwenen is. KLEIN ZIELTJE klein zieltje, klein zieltje staat achter de deur, Klein zieltjeklein zieltje, wat ben je zo treur? Je moet er niet treuren op 't Heilands gebod; Val dan op je knietjes en biel dan tot God. En bid dan tot God met een groot fatsoen, Dan zal Hij de hemel wel open doen. En als Hij de hemel heeft open gedaan, Dan zie je daar twee arme zondaartjes staan: Den êênen mie 'n strooien band, Den aren mie 'n stroooien hoed, Zo reizen wij naar een Ander Schoon Land. Het Andere Land is vee beter dan ier Daar zingen de engeltjes: l!Tier lier lier lier." KWADENDAMME A. DE B00 - 15 - Hoedekenskerke, 21 April 1852 (Gemeenteraadnotulen) SCHOOLORDE Art .1 Vakken van Onderwijs. De Onderwijzer is verpligt, Schoolonderwijs te geven in a. het kunstmatig lezen en schrijven der Nederduitsche taal b. de gronden en regten dier taal c. het zingen d. de theorie en de praktijk van het rekenen en de behande ling der tientallige breuken toegepast op het nieuwe stel sel van specien, maten en gewigten e. de aardrijkskunde en geschiedenis der Nederlanden. -■ v - Art2 Manier vah Onderwijs De Onderwijzer zal zich in de keuze van boeken,in de Ne derduitsche taal uitgegeven, moeten houden aan de algemeene boekenlijst en de voor dezelve geplaatste ophelderende aan merkingen, goedgekeurd bij besluit van l*f Julij l8l5 of indien hij eenige werkjes wenscht te bezigen, op deze lijst niet ge vonden wordende of later uitgegeven, zal hij daartoe de ver gunning van den Schoolopziener moeten vragen. Eene Lijst der gebruikt wordende Schoolboeken zal door den Onderwijzer bij de Commissie van toevoorzigt worden ingeleverd en van elke gemaakt wordende verandering aan haar kennis worden gegeven. Art3 Hij zal over het algemeen het onderwijs zoo moeten inrigten dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zei ven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke Christelijke deugden. Het leerstellige van de kerkgenootschappen zal nog thans niet mogen worden aangeroerd en het eigenlijke Godsdienstig Onderwijs aan Leeraren der kerkgenootschappen worden overgelaten. Ar tk Hij wordt onder de verpligting gesteld om klassikaal te onderwijzen. De Leerlingen in de verschillende klassen moeten van elkander afgezonderd zitten en iedere klasse inoet bij eiken schooltijd onderwijs ontvangen. De Leerlingen van dczelf

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1966 | | pagina 9