'7 A. Swaan L. J Boddaert J. Heijer. J. Broenjes. PBeheijdt C. Kos. J. Bronkhorst. J. BStommes. J. van Miert A. Roofe J. dc Swaaf. JfVeirathcr. A. Commhre. 3' Dokheer. IV. Klootwijk. 3- Doelman. C. Verhoev. GK Meijners 3anfen. I2i 14 Hectolitres Tarwe. 939 Rogge- 1190 Garsc 245 Erwten. Witteboonen. Bedragende in geldswaarde de Som 347,68a francs 96 centimes. Door de loodgieters in requifitie geleverd. 3' v. Nedervcen 4242 Kilogrammes. C. Doesburg 375 3. de Ketel 383 5000 Kilogrammes. Door de heer en houtkoop ers van de Sociëteit der geoftroijeerde Zaagmolens «i ju erdegaing zijn aanzienlijke partijen Hout geleverd, waaronder veel Eikenhoutwas, zelfs moesten de franfchen de Molens ter hun ner befchikking hebben om daarop te doen zagen naar hun welgevallen. B De 3*0 18 De reden waardoor de grootc voorraad van Granen alhier gevonden werd en deze flag voor Middelburgs ingezetenen zeker zoo tref fend niet zoude geweest zijn, indien niet toe hooge prijzen, over twee jaren dc inkoopen ge daan waren, met uitzicht op eenen algemeenen vrede, dan in dat inzicht zoo dikwerf tevergeefs gekoesterd bedrogenis daarop gevolgd een goed Graangewas en lage prijzenhet geen koop lieden deed befluiten om hun verlies te verzach ten, alle krachten in te fpannen om van deze gunstige gelegenheid gebruik te maken, en is door deze tusfehenkomende omflandigheid zeer nadeelig in den uitflag. Daar deze'leverantiën van het gerequireerde, niet fpoedig genoeg het zrj geheel of ten dee- Ie gefchieden, werden er vier respe&able Hee ren met gendarmes des nachts in koetfen als Gijzelaars naar Vlisfingen weggevoerd en moesten daar in een logement voor hunne eigene rekening, en voor hunnen bewaker kost- enlo- geefgeld betalen die Heeren warende Hee- ren en Mrs j. H. scrorer d. j. SCHO RR*, It. C. LAMBaiCHTSt» 6nj. C. Dl bruijn; na dat deze voornoemde Heeren al eenige weken gezeten haddenvond de Gou verneur goed., om dat alles nog al niet fpoe- dig genoeg naar zijne denkbeelden ging, het ge tal der Gijzelaars nog te vermeerderen en liet tot dat einde wederom op dczelide manier des nachts opligten de Hr. cn Mr. m. r. c. ver- ilujjs en de Hr. s. hknderi xen bij de andere Heeren plaacfen met bedreiging van ingeval nog al niet fpoedig genoeg de gedane

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 12