27 rust verder te herftellen, verdeelden zij zich in kleine patrouilles, om de menfchen uit eikan deren te drijven, dit fcheen naar het denkbeeld der franfchen niet te kunnen gefchieden, of daar moest op de menigte gefchoten worden het geen plaats had op den hoek van de Molflraat, daar werd door de franfchen gevuurdgelukkig dat daardoor niemand gekwetst of gedood is ge worden of zij allen wel met fcherp geladen waren» is zelfs twijfelachtig, althans daar zijn maar twee fchoten van fnaphaan kogels ont dekt, een in de zij-vleugel van het huis, be woond door den Heer h. brouwer, boven ïn het benedenraam digt bij de voordeur; en een in de Stadskraan, die tegenover gemelde Straat ftaat. De gens d'armes benevens de franfchen patrouilleerden door de Staden de rust was fpoedig herfteld. Des nademiddags trokken eenige groene jagers, op eenen vollen galop komende van Vlisfingcn binnen de Vlisfingfchepoort in de Stad. De Gouverneur volgde dadelijk met eenige ftaf-officieren, bene vens den Prefect en eenige kannonniers mee brandende lonten en twee veldftukken en kruid wagens, deze veldftukken werden geplant op de Oostpunt bij de Dampoorteen divifie fol- daten die den intogt hadden beflotentrokken door de Stad de Dampoort uit, den Buiten-cin- gel langs, bleven aan den Feerfchenweg eenigen tijd halt houden, en vertrokken tegen den avond langs den Buiten-cingel naar Flisfingen weder te rug. Nog dien zelfden avond, circa 7 uren, Werden drie Burgers uir hunne huizen bij de Bambrug woonachtig, door de gens d'armes op- verfpreid van eenen algemeenen vredeook dat de realliëeerde wezenlijk den zetel van het franfche Rijk luisterrijk op den 31 Maart ware» binnen getrokken. Dit tvas een heucheltjke dag, de vreugde en blijdfehap was op ieders aangezicht te lezen, men wenschce eikanderen gelukdaar'er in onzen benaauvvenden toeftand zoo een gunftige wending zich opdeed,met on geduld wachtte men verlangende, deze rijding bevestigd te zienmen bleef in deze onzeker heid, niet tegenftaande de witte vlag in de an dere Eilanden waar de geallieerden waren op de torens waaide ook aan de overzijde ia Cadzandn tot Zondag den 17 April toen arri veerde uit Zee van Ostende te Vlisfingen bin nen een franseh Vaartuig met papieren voorden gouverneur Gillijna zijne aankomst werd ge publiceerd, de grooce gebeurtenis in Parijs dat lode wijk de XVlile. tot Koning uitge roepen was, dus ten gevolge van dien de fran fchen de witte concarde zouden opzetten. Da delijk werd de witte vlag op Vlisfings to ren geplant; deze tijding verfpreïdde zich weldra alhieren 's nademiddags ten 4 uurerc werd ook op den Abtdij toren te Middelburg de witte Vlag geplaatst v te Vere duurde her tot *s maandags nademiddag dat de witte Vlag geplant werd, en zoo door het geheele eiland. Dien zelfden avond werd tot blijdfehap, der te Vlisfingen, fins 9 weken, gearrefteerde Land lieden door den Gouverneur uit hunne gevan genis ontflagenen trokken niet grooce vreug de door Middelburg naar hunne woning. De goede Burgerij nam deel in de vreugde, en begreep de franfchen met de oude franfche Vlag moesten vlaggen, terwijl niets cigenaar- ti-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 17