Veldnamenboek Zoutelande en Biggekerke zeer BURGEMEESTER S. FRANCKE VAN VALKENISSE: Burgemeester S. Francke van Valkenisse (links) ontving uit handen van mr M. A. Terwoert het eerste exemplaar van het boek 'De veldnamen van Zoutelande en Biggekerke'. ZOUTELANDE - „Er is weinig lec tuur over onze gemeente beschik baar. Dit boek is een waardevolle aanwinst cn ik hoop dat het er toe zal bijdragen dat meer boeken over de historie van Valkenisse beschikbaar komen". Met deze woorden nam bur gemeester S. Francke van de gemeen te Valkenisse woensdagavond in Zoutelande het eerste exemplaar van het boek 'De veldnamen van Zoute lande en Biggekerke' in ontvangst. Het ongeveer honderd pagina's tel lende boek is een uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren en samengesteld door de Veldnamen- commissie van de Kring. Met de voltooiing van het veldnamen- boek van Biggekerke en Zoutelande zijn vrijwel alle percelen in de ge meente, zoals die bestonden voor de herverkaveling van 1948, benoemd met hun oorspronkelijke namen. Het boek met de veldnamen van Koude- kerke verscheen al enkele jaren gele den. De medewerking van de 'veld werkers' was daarbij onontbeerlijk, aldus voorzitter S. Joustra van de Heemkundige Kring in zijn openings toespraak. Hij bracht dan ook de bijzondere dank over aan A. Janse uit Biggekerke en J. de Witte uit Zoute lande. Zij hebben aan de hand van kaartenmateriaal de ligging van de vooroorlogse percelen vastgesteld en veel materiaal verzameld. „Het te boek stellen van veldnamen wordt steeds moeilijker, omdat er steeds minder veldwerkers beschikbaar zijn. Degenen die zich nu nog de namen herinneren hebben namelijk in veel gevallen de leeftijd der zeer sterken al bereikt", aldus de heer Joustra. Na het welkomstwoord van de voor zitter overhandigde mr M. A. Ter woert uit Biggekerke, voorzitter van de Veldnamencommissie, het eerste exemplaar aan burgemeester Franc ke. Hierna ging de heer Terwoert in op de ontstaansgeschiedenis van Wal cheren en gaf in het kort de gebeurte nissen weer die hebben geleid tot het bombardement op Biggekerke in de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze kregen de ongeveer 150 aanwezigen in zaal Middendorp in Zoutelande een lezing te horen van drs A. de Klerk uit Amsterdam, die sprak over het land schap van Walcheren voor 1940. De veldnamenboeken van de Heem kundige Kring Walcheren - de tekst van het woensdagavond gepresen teerde boek is samengesteld door de heer M. A. Kooiman uit Amsterdam - dienen een tweeledig doel, zo blijkt uit de inleiding. Enerzijds wil men de mondeling overgeleverde veldnamen zo snel mogelijk vastleggen. Ander zijds hoopt de kring met de boeken de belangstelling te wekken van de be volking en verwacht daardoor meer te weten te komen van de ontstaansge schiedenis van die namen. Het veldnamenboek begint met enke le hoofdstukken waarin wordt inge gaan op de geschiedenis van de dor pen en gehuchten in de omgeving van Zoutelande en Biggekerke. Daarbij wordt uiteraard ingegaan op de oor sprong van de namen. Verderop in het boekje geven de samenstellers verkla ringen voor verschillende veldnamen. Het boek gaat vergezeld van twee kaarten, waarop de vooroorlogse per celen met hun namen staan vermeld.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 37