De verbeelding van burgerdeugden Het interieur van het vooroorlogse stadhuis te Middelburg criptie van een vroegnegentiende-eeuws hand schrift (bewaarplaats onbekend), circa 1970 (collectie auteur). De tekst van het handschrift is eerder, in 1910, gepubliceerd in 'Blackwood Magazine', waarvan onder redactie van Garetli Glover een overdruk is verschenen onder de titel 'The Expedition to Walcheren 1809. By 2nd Captain Henry Light Royal Horse Artille ry' (Huntingdon 2005). 3. Sinds 1803 was in de Veerse haven het Franse oorlogsschip Le Grouwler gestationeerd met als gezagvoerder kapitein Jean And ré le Marchand (ZA, ASV, inv.nr. 1280). 4. Deze doodgeschoten paarden waren van H. Dingemanse. Samen met de reparatie van de kar bedroeg de schade 510,- (ZA, ASV, inv.nr. 2125). 5. Abraham Belsing, matroos, oud 18 jaar, be graven 3 augustus 1809 (ZA, ASV, inv.nr. 2796). 6. Op 17 augustus 1809 werd William Martin begraven, matroos, oud 20 jaar (ZA, ASV, inv. nr. 2796), op 20 augustus William Bryner, 42 jaar, en Abraham Dilfeng, 18 jaar (J.L. Heere bout, 'Overledenen der stede Veere, 1705-1810'). Geraadpleegde bronnen Zeeuws Archief: - Archief Stad Veere (ASV), inv.nrs. 67,1280, 2137, 2125 en 2796. - De archieven der prefectuur van het departe ment der Monden van de Schelde en der onder prefecturen van de arrondissementen van Mid delburg en Goes, 1810-1814, inv.nr. 702. - Middelburgsche Courant, jaargang 1809, nr. 64. Literatuur: - A.J. van der Aa, 'Aardrijkskundig woorden boek der Nederlanden', elfde deel, Gorinchem 1848. -J.H. Deibei, 'De Engelschen in Zeeland in 1809', Middelburg 1909. - Pieter Fagel, 'Zeven eeuwen Veere', Middel burg 1983. - T. van Gent, 'De Engelse invasie van Wal cheren in 1809', Amsterdam 2001. -J.L. Heerebout, 'Overledenen der stede Veere, 1705-1810', Vlissingen 1971. - J. Renier, 'Nieuwe naamlijst der predikanten in de hervormde gemeente van Vere'Middel burg 1834. "Het stadhuis van Middelburch is een seer heerlijk gesticht, met eenen seer schoonen Toren, en cierlijk slaende uirwerk, neffens soo schoonen Merctvelt, diergelijk in Nederland weinig gevonden werd." Mattheus Smallegange' De lezers van het dagblad Trouw onder schreven het oordeel van Smallegange. Ze hebben in 2007 het stadhuis van Middel burg uitgeroepen tot het op-een-na-mooi- ste gebouw van Nederland. Het stadhuis kent een lange en ingewikkel-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 16