naar de fasces, het symbool van het ge zag. De leeuw werd geacht het zwaard te bewaren. Burgemeesterskamer In de burgemeesterskamer bevond zich een "sierlyke roode Marmeren schoorsteen naar de Ionische orde, pronkende met de Bewerking van de plattegrond van de beneden verdieping van het stadhuis (circa 1740) zoals deze is opgenomen in W.S. Unger, 'Monumen ten van Middelburg'p. 24. wapenschilden der 6 burgemeesters die in 1672 het burgerlijk bestuur in handen had den". Op het schoorsteenstuk, vervaardigd door Fouchier, werd de geschiedenis van de Romeinse consul Quintus Fabius Maxi- mus (die zijn eigen vader Fabius Cunctator beval van zijn paard af te komen) uitge beeld.'0 Want: aan een burgemeester moet altijd en door iedereen de verschuldigde eerbied betoond worden. Raadzaal In de grote kamer van "Weth en Raad", de raadzaal, hingen twee schilderijen van de hand van Pieter Borsselaar. Op het ene schilderij boven de schoorsteen liet de graaf van Zeeland, versierd met de orde van het Gulden Vlies, een vrouw aan de stedenmaagd van Middelburg een perka menten rol aanbieden met de tekst "privile- gium". Er stonden drie personen achter haar. Eén persoon was waarschijnlijk de baljuw van Middelburg, kenbaar aan zijn mouw in de stadskleuren rood, wit en geel. De beide anderen waren vermoedelijk de twee burgemeesters. De roem van de stad werd uitgebazuind. Het andere schilderij schijnt de Middel burgse stedenmaagd voor te stellen, aan wie door Amerika, Afrika en Azië kostbaar heden werden aangeboden. Aan haar voe ten lagen twee geniën. De een hield in zijn hand een perkament met het woord religio. De ander stak - met zijn voet op de wereldbol - een scepter omhoog; dit was vermoedelijk de personificatie van Justitia. Achter de stedenmaagd stond een vrouw met een staf waarop een hoed, waar schijnlijk de vrijheidshoed; zij was dus Libertas. Een genius met een palmtak in de hand kroonde de stedenmaagd (de overwin ning), terwijl in de wolken Minerva (godin van de wijsheid) vocht tegen Saturnus (god van de tijd). Overige vertrekken Over de andere vertrekken zijn nauwelijks gegevens te vinden. In de Thesaurierskamer huisden de the sauriers, de beheerders van stadsfinan ciën. In de Kamer van Desolate Boedel werden de faillissementen geregeld. In de Practesijns- kamer Burge meesters kamer Schepen kamer Griffie kamer Portaal len jcomptoir Vleeshal I jGeslo- I ten 3 comptoii Bodei puisje Hoge [vierschaar i Voorzaal

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 22