Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1881-1902.' W.S. Unger, 'Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheer lijken tijd', 's-Gravenhage 1923/1931. 3. Peter Don, 'Het Middelburgse stadhuis en de Keldermansen'In: Zeeuws Tijdschrift 1978, p. 52-60. Idem, 'Kunstreisboek Zeeland'p. 99- 101, Zeist 1985. Kees Bosma (red.), 'Architec tuur en stedebouw in oorlogstijd. De Wederop bouw van Middelburg 1940/1948', Rotter dam/Middelburg 1988. R. Meischke, 'De stede lijke bouwopgaven tussen 1450 en 1530'. In: J.H. van Mosselveld (red.), 'Keldermans, een architectonisch netwerk in de Nederlanden', p. 88-96, 's-Gravenhage 1987. W.S. Unger, 'De monumenten van Middelburg'p. 16-36, Maastricht 1943. Idem, 'De bouwgeschiedenis van het stadhuis te Middelburg', Middelburg 1932. 4. Isaak Tirion, 'Tegenwoordige staat der Veree- nigde Nederlanden', deel Zeeland, Amsterdam 1751, p. 162-164. 5. 'Monumenten', p. 24-25. Vergelijk de afbeel dingen opgenomen in Zelandia Illustrata deel II, nr. 377. 6. 'Zeelands Chronyk Almanach'z.n. 1782, p. 506-568. Catalogus van het Stedelijk Museum van Oudheden (Oudheidkamer) in Middel burg, Middelburg 1910, p. 53-57. 7. De geschiedenis van Brutus wordt ook in het stadhuis (koninklijk paleis) op de Dam in Am sterdam door de beeldhouwer Artus Quellinus in reliëf weergegeven. Zie Caroline Fisser, 'Het Paleis op de Dam', Punteren 1999, p. 2. 8. W.S. Unger, 'Catalogus van de historisch topografische Atlas van het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, deel II: Topografi sche prenten en tekeningen', Middelburg 1940, p. 101. 9. Deze geschiedenis wordt ook in het stadhuis (paleis) van Amsterdam uitgebeeld. Vondel heeft over deze historie bij een schilderij van Ferdinand Bol een gedicht gemaakt: Fabritius houdt stant in Pyrrhus legertenten Het gout verzet hem niet, door schandelycke zucht Noch elefants gebriesch en felle dreige menten/Zoo zwicht geen man van Staat voor gaven noch gerucht. Zie: Fisser, p. 51, en Eymert-Jan Goossens, 'Schat van beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden Eeuw', Zwolle 1996, p. 74. Het gedicht komt ook voor in de 'Chronyk Almanach', p. 568. 10. Vondel dichtte bij het schilderij van Jan Lievens in het stadhuis te Amsterdam: De zoon van Fabius gebied zijn eigen Vader Van 't paard te stijgen voor Stads eer en agh- baarheid Die kent geen bloed en eischt dat hij eerbiedig nader Dus eert een man van Staat het ampt hem opgeleid. Zie Fisser, p. 52, en Goossens, p. 41, zie ook 'Chronyk Almanach', p. 566. 11. Hannie Kool-Blokland, 'Gebruik van het gerechtsgebouw'In: Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer, 'Een bijzonder huis op een bijzondere plek. Het Van de Perrehuis in Mid delburg en zijn omgeving', Middelburg 2000, p. 221 e.v. Na de ingebruikneming van een nieuwe zittingzaal in 1954 werd het hek ver huisd naar het Belfort van Sluis, waar het nu nog staat. De leeuwen staan nog in de hal van het Van de Perrehuis (Zeeuws Archief). 12. Zelandia Illustrata II, nr. 379. 13. Unger, p. 159, en A. Loosjes, 'Zeeland in Beeld', Amsterdam z.j., p. 16. 14. Zelandia Illustrata II, nrs. 414-427. 15. Zelandia Illustrata, aanwinst 854. 16. 'Monumenten', p. 19. Vergelijk ook de tekst in de 'Tegenwoordige Staat'. 17. D.M. Hollestelle, J. Hollestelle en L.M. Hollestelle, 'Genealogieën Hollestelle 1563- 1997', Middelburg 1997, p. 40-47. Zie ook Middelburgsche Courant', 3 juni 1920.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 26