PUBLICATIE. SLUITING KOFFIEHUIZEN ENZ. bedelven onder voorschriften, formulieren, verboden, strafkortingen en vooral voortdu rende eisen om opgave van van alles te doen. De voorschriften die het R.K.B. uit vaardigde reikten tot ver achter de particu liere voordeuren. Zo werd op een gegeven moment bepaald dat serres van huizen niet verwarmd mochten worden, tenzij zich daar planten bevonden... Directeur H.Th. van Heijningen van de gasfabriek, die in 1913 in die functie be noemd was, wist de zorgen lange tijd bij de burgers weg te houden. De gevolgen van de oorlog voor de gaslevering waren voor de inwoners van Middelburg aanvan kelijk alleen merkbaar in het terugdraaien van de stadsverlichting; 430 gaslantaarns verlichtten voor de oorlog de straten. De Markt en de Stationsstraat werden toen al elektrisch verlicht en er waren ook nog drie openbare petroleumlantaarns. In die tijd werd de straatverlichting ontstoken en ge doofd in overeenstemming met de schijn gestalten van de maan. Maar na 1 augus tus 1914 gingen ook bij nieuwe maan de lantaarns niet meer aan, uitgezonderd 190 'politielantaarns'. Dit aantal zou in de jaren daarna steeds verder afnemen, totdat in 1917 nog maar een enkele lantaarn de veiligheid moest waarborgen. Het aantal particuliere gasgebruikers nam in het begin van de oorlog nog steeds toe. Vooral het koken op gas werd populair. Er waren toen aparte meters voor kookgas en lichtgas, en muntmeters. Vlak voor de oor log telde Middelburg 1.235 gebruikers met 1.543 meters, en daarnaast nog 1.643 muntmeters. Voor verwarming werd gas nauwelijks toegepast. Ondanks het feit dat de burgers aanvanke lijk weinig merkten van de leveringsproble men die door de oorlog veroorzaakt wer den, had directeur Van Heijningen zorgen genoeg. Een daarvan was of Middelburg wel op de levering van elektriciteit kon blij ven rekenen. In 1915 werd de situatie voor Nederland steeds dreigender. Het was dui delijk dat de oorlog niet snel afgelopen zou zijn; de Middelburgsche Courant berichtte dagelijks uitgebreid over de sombere toe- 'Z/f De BrRGEMKKSTKK van MIDDKLBl KG, overwegende, dat het in het belang der openbare orde en veiligheid gewenseht is. dat de koHiehttizen, bierhui/en, kroegen, tapperijen en openbare vermake lijkheden (kermisinrichtingen ingesloten) gedurende den tijd voor de opkomst met spoed bestemd gesloten zijn; bejtaalt lat de voor ieder toegankelijke koüiehuizen. bier huizen, kroegen, tapperijen en openbare vermakelijk heden (kermisinri chtingen ingesloten) gesloten zullen moeten zijn op dag tien 1911 van des voormiddags 5 uur tot des namiddags uur. Hij noodigt de ingezetenen uit aan tie v ertrekkende milicien-verlofgangers geen sterken drank te schen ken, vermits het misbruik daarvan in de bestaande ernstige omstandigheden zeer nadeclige gevolgen kan hebben, zoowel voor den militairen dienst, als voor hem die zich daaraan schuldig maakt. Middelburg1914. f/j -<■ De Burgemeester voornoemd. I». IH VION TAK, I 15 IcOL [altt COLLECT' ALTOP De mobilisatie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd door burgemeester Dumon Tak in goede banen geleid. (Zeeuwse Biblio theek, Affiches nummer 5771) stand aan de fronten. De eerste Neder landse zeeschepen waren slachtoffer ge worden van torpedo's en er waren berich ten dat een Britse aanval op de Wester-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 29