De gasfabriek aan het Molenwater te Middel burg met rechts de schouwburg, ca. 1920/1930. Foto D.P. Cornelisse. (Zeeuws Archief, Histo- risch-topografische atlas Middelburg, nr. P-0665) schelde ophanden was, waarbij Vlissin- gen, waar de elektriciteitscentrale stond, mogelijk een doelwit zou zijn. Er werden voorbereidingen getroffen om - naast Zeeuws-Vlaanderen - heel Zeeland onder militair gezag te plaatsen. Op 13 april 1915 stelde de directeur aan B&W voor om een generator te huren, voor het geval de Vlissingse centrale door de oorlogssituatie beschadigd of vernietigd zou worden: "Daar de tijdsomstandigheden op het oogenblik van dien aard schijnen te zijn dat oorlog verwacht kan worden..." De gehuurde generator moest worden aange dreven door de stoommachine van de N.V. Houthandel en worden opgesteld in het pakhuis De Moucheron aan de Lange Viele-binnenbrug. Een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant leverde geen passende reacties op. Er kwamen wel aanbiedingen, maar dat ging dan om de verkoop van generator plus stoomma chine, veel ingrijpender dan de praktische oplossing die de directeur voor ogen had. Het plan stierf een stille dood. Het betekende overigens niet dat elektrici teit overvloedig voorhanden was. Ook hier had het R.K.B. de regie in handen geno men. Het werd verboden elektriciteit voor openbare verlichting te benutten en nieu we krachtstroomaansluitingen voor bedrij ven mochten alleen gebeuren na toestem ming van de R.K.B., op een gemotiveerd voorstel. Aansluiten van nieuwe kleinver bruikers was wel toegestaan, maar alleen in die hoognodige gevallen waarin petro- leumtekort zou leiden tot "lichtloze gezin nen". De situatie wordt nijpend Midden 1915 begon het R.K.B. de teugels steeds strakker aan te halen. Er werd ver der beknibbeld op het gebruik van kolen. De levering van industrie-, kook- en licht gas moest door de gasfabriek gespecifi-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 30