downs (negentiende eeuw) van de stad en de talrijke monumentenpanden. Uiteraard kunnen we ook niet heen om het 'vergeten bombardement', de beschietingen op 17 mei 1940 die een grote stadsbrand veroor zaakten. Zoals u wellicht weet is de oor zaak daarvan momenteel volop in discus sie. Ter ondersteuning van zijn betoog toont Sijnke op het projectiescherm tiental len kaarten, plattegronden, oude prenten en foto's. Historicus Peter Sijnke, oud-voorzitter van de Heemkundige Kring Walcheren, is al vele jaren woonachtig en werkzaam in Middelburg. Hij was ruim twintig jaar ge meentearchivaris van Middelburg en is sinds 2000 verbonden aan het Zeeuws Ar chief. Sijnke publiceerde talrijke artikelen en boeken over de geschiedenis van Zee land en Middelburg. Ook maakte hij tien jaar radioprogramma's en acht jaar tv-pro- gramma's op het gebied van de cultuurhis torie van onze provincie voor Omroep Zee land. Woensdag 27 januari 2016, aula Zeeuw se Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middel burg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Woensdag 23 maart 2016 Peter van Druenen over de geschiedenis van Vlissingen In het voorjaar van 2015 verscheen bij de viering van 700 jaar stadsrechten het boek Vissers, Kapers, Arbeiders van Peter van Druenen, een lijvig werk over de stadsge schiedenis van Vlissingen. In zijn lezing op 23 maart zal historicus Van Druenen die per ingaan op de vroegste periode uit deze geschiedenis, onder de titel 'Van vissers- stad naar kapersstad: Vlissingen 1134- 1613'. Toen Vlissingen stadsrechten verkreeg, in 1315, woonden er maar zo'n honderd mensen. Zij hadden negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen. In 1443 was de bevolking gegroeid tot 500 zielen, die zich moesten zien te redden op dertien hectare. In 1581 was het twintig hectare, maar toen woonden er al vierdui zend mensen. Er was een enorm ruimte- Het stadszegel van Vlissingen uit 1369. (uit: Peter van DruenenVisserskapersarbeiders' Vlissingen 2015) probleem ontstaan: aan de ene kant was de zee en aan de andere kant lagen Kou- dekerke en Souburg. Daar kwam de ge dwongen inkwartiering van soldaten nog eens bij, zodat de stad volstrekt onleefbaar werd. De woningen puilden uit, het stonk, er was altijd herrie en in de modderige straten was het een gekrioel van mensen, vee, ongedierte en ziektekiemen. Pas in 1613 kwam in deze situatie enige verande ring toen Vlissingen de beschikking kreeg over nieuw, geannexeerd grondgebied. In-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2016 | | pagina 55